PDA

View Full Version : Heian's HOST CLUB ("hàng" tuyển)



Hei
18-08-2008, 06:15 PM
:crisp::crisp:Hei-mama quyết định sẽ show "hàng" bắt đầu từ bây giờ. Update toàn bộ mags với "chất lượng cao vượt trội" . Thấy show trong box này là hợp nhất vì dù sao đây cũng là một trong những "vẻ đẹp" Nhật Bản.:be_beated2:.
Hei-mama sẽ thường xuyên update .

============


Cast-Prix Premium (vol 8)
(Click vào xem size lớn)

http://img107.imageshack.us/img107/5466/cpp8covereynyshrq0.th.jpg (http://img107.imageshack.us/my.php?image=cpp8covereynyshrq0.jpg)


Shakariki
http://img295.imageshack.us/img295/9615/cpp8shakariki02nymt4.th.jpg (http://img295.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki02nymt4.jpg) http://img107.imageshack.us/img107/2482/cpp8shakariki01eyshny1.th.jpg (http://img107.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki01eyshny1.jpg)

Endo Yuya
http://img399.imageshack.us/img399/6801/cpp8shakariki04eynyshkp8.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki04eynyshkp8.jpg)

Nakamura Yuichi
http://img399.imageshack.us/img399/8164/cpp8shakariki06eynyshju1.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki06eynyshju1.jpg)

Suzuki Hiroki
http://img246.imageshack.us/img246/3899/cpp8shakariki08eynyshir4.th.jpg (http://img246.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki08eynyshir4.jpg)http://img241.imageshack.us/img241/183/cpp8shakariki10nyuy0.th.jpg (http://img241.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki10nyuy0.jpg) http://img175.imageshack.us/img175/4449/cpp8shakariki11eynyshem8.th.jpg (http://img175.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki11eynyshem8.jpg) http://img292.imageshack.us/img292/6563/cpp8shakariki12eynyshdj8.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=cpp8shakariki12eynyshdj8.jpg)


Wada Masato & Araki Hirofumi
http://img509.imageshack.us/img509/9562/cpp8asymmetry02tzb2.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=cpp8asymmetry02tzb2.jpg) http://img175.imageshack.us/img175/2958/cpp8asymmetry01wmahxk0.th.jpg (http://img175.imageshack.us/my.php?image=cpp8asymmetry01wmahxk0.jpg)http://img522.imageshack.us/img522/5500/cpp8asymmetry03ahxv0.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=cpp8asymmetry03ahxv0.jpg)http://img112.imageshack.us/img112/7682/cpp8asymmetry04wmqg4.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8asymmetry04wmqg4.jpg)


Yanagi Kotaro & Nakamura Yuichi
http://img112.imageshack.us/img112/2822/cpp8dboys01yknyhb4.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys01yknyhb4.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/7093/cpp8dboys02yknyzn5.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys02yknyzn5.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/8687/cpp8dboys03ykqf2.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys03ykqf2.jpg)http://img524.imageshack.us/img524/3241/cpp8dboys05yknyta9.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys05yknyta9.jpg)

Hei
18-08-2008, 06:17 PM
Araki Hirofumi, Mikami Masashi & Adachi Osamu
http://img524.imageshack.us/img524/7619/cpp8dboys06ahmmaouf6.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys06ahmmaouf6.jpg) http://img524.imageshack.us/img524/562/cpp8dboys07ahnz0.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys07ahnz0.jpg)http://img524.imageshack.us/img524/7813/cpp8dboys08ahmmaomy0.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys08ahmmaomy0.jpg) http://img93.imageshack.us/img93/4934/cpp8dboys09ahmmaobw0.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys09ahmmaobw0.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/4373/cpp8dboys10ahmmaolp9.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys10ahmmaolp9.jpg) http://img206.imageshack.us/img206/2128/cpp8dboys12aohb9.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys12aohb9.jpg)http://img233.imageshack.us/img233/4563/cpp8dboys11ahmmra6.th.jpg (http://img233.imageshack.us/my.php?image=cpp8dboys11ahmmra6.jpg)




Kamakari Kenta
http://img120.imageshack.us/img120/6830/cpp8kenken1en9.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8kenken1en9.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/6968/cpp8kenken2em6.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8kenken2em6.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/5573/cpp8kenken3sd1.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8kenken3sd1.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/7392/cpp8kenken4ra9.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8kenken4ra9.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/8165/cpp8kenken5ju2.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8kenken5ju2.jpg)


Sato Takeru
http://img118.imageshack.us/img118/7765/cpp8st1ab4.th.jpg (http://img118.imageshack.us/my.php?image=cpp8st1ab4.jpg) http://img179.imageshack.us/img179/5875/cpp8st2ml6.th.jpg (http://img179.imageshack.us/my.php?image=cpp8st2ml6.jpg) http://img118.imageshack.us/img118/1640/cpp8st3at1.th.jpg (http://img118.imageshack.us/my.php?image=cpp8st3at1.jpg) http://img179.imageshack.us/img179/1233/cpp8st4he7.th.jpg (http://img179.imageshack.us/my.php?image=cpp8st4he7.jpg) http://img118.imageshack.us/img118/8161/cpp8st5bl7.th.jpg (http://img118.imageshack.us/my.php?image=cpp8st5bl7.jpg) http://img118.imageshack.us/img118/4193/cpp8st6et4.th.jpg (http://img118.imageshack.us/my.php?image=cpp8st6et4.jpg)



Cafe Daikanyama 2
http://img81.imageshack.us/img81/6393/cpp8cafedai02aibahbtognpf1.th.jpg (http://img81.imageshack.us/my.php?image=cpp8cafedai02aibahbtognpf1.jpg) http://img509.imageshack.us/img509/3843/cpp8cafedai01krenndp0.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=cpp8cafedai01krenndp0.jpg)
Aiba Hiroki, Baba Toru, Kiriyama Renn,Okawa Genki & Nakamura Tomoya
:be_beated2:(ôi, "vợ" iu đây mà)http://img112.imageshack.us/img112/1281/cpp8cafedai03aibahal5.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8cafedai03aibahal5.jpg)http://img112.imageshack.us/img112/7510/cpp8cafedai04btti8.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8cafedai04btti8.jpg)http://img233.imageshack.us/img233/1324/cpp8cafedai05aibahkrennqa3.th.jpg (http://img233.imageshack.us/my.php?image=cpp8cafedai05aibahkrennqa3.jpg)http://img112.imageshack.us/img112/4176/cpp8cafedai06aibahkrennsf2.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8cafedai06aibahkrennsf2.jpg)

Hei
18-08-2008, 06:24 PM
Aiba Hiroki :be_beated2:(thật là ........)
http://img292.imageshack.us/img292/859/cpp8aibah1oq8.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=cpp8aibah1oq8.jpg) http://img292.imageshack.us/img292/914/cpp8aibah2ui9.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=cpp8aibah2ui9.jpg)http://img292.imageshack.us/img292/7757/cpp8aibah3jd5.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=cpp8aibah3jd5.jpg)http://img523.imageshack.us/img523/1697/cpp8aibah4je0.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=cpp8aibah4je0.jpg)

Triple Complex 2
http://img112.imageshack.us/img112/9308/cpp8triplecom02krzu2.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8triplecom02krzu2.jpg)http://img365.imageshack.us/img365/468/cpp8triplecom01mkyrsgzc3.th.jpg (http://img365.imageshack.us/my.php?image=cpp8triplecom01mkyrsgzc3.jpg)

Shindo Gaku, Minami Keisuke,Yagami Ren & Konishi Ryosei
http://img385.imageshack.us/img385/720/cpp8triplecom03mkyrsgkrqj9.th.jpg (http://img385.imageshack.us/my.php?image=cpp8triplecom03mkyrsgkrqj9.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/3503/cpp8triplecom04mksgwf6.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8triplecom04mksgwf6.jpg)http://img378.imageshack.us/img378/8834/cpp8triplecom05yrkroy0.th.jpg (http://img378.imageshack.us/my.php?image=cpp8triplecom05yrkroy0.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/503/cpp8triplecom06mkyrsgzf6.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8triplecom06mkyrsgzf6.jpg)


Sato Yuichi, Suzuki Hiroki, Izawa Yuki & Miura Riki
http://img112.imageshack.us/img112/9847/cpp8greenwood01syshiymraw3.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8greenwood01syshiymraw3.jpg) http://img352.imageshack.us/img352/3300/cpp8greenwood02syshiymrjq4.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=cpp8greenwood02syshiymrjq4.jpg)http://img139.imageshack.us/img139/7898/cpp8greenwood03syshiymrdf6.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=cpp8greenwood03syshiymrdf6.jpg) http://img139.imageshack.us/img139/2657/cpp8greenwood04syshiymrly6.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=cpp8greenwood04syshiymrly6.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/6656/cpp8greenwood05syshiymrwn6.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8greenwood05syshiymrwn6.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/2823/cpp8greenwood06syshiymrsc2.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8greenwood06syshiymrsc2.jpg)

Hei
18-08-2008, 06:29 PM
Suzuki Hiroki, Maruyama Atsushi, Shiina Taizou & Sainei Ryuji
http://img353.imageshack.us/img353/4449/cpp8gowest1rd9.th.jpg (http://img353.imageshack.us/my.php?image=cpp8gowest1rd9.jpg) http://img99.imageshack.us/img99/7145/cpp8gowest2shdy8.th.jpg (http://img99.imageshack.us/my.php?image=cpp8gowest2shdy8.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/6673/cpp8gowest3map5.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8gowest3map5.jpg)http://img365.imageshack.us/img365/6453/cpp8gowest4zu4.th.jpg (http://img365.imageshack.us/my.php?image=cpp8gowest4zu4.jpg) http://img365.imageshack.us/img365/2151/cpp8gowest5srcc1.th.jpg (http://img365.imageshack.us/my.php?image=cpp8gowest5srcc1.jpg)http://img365.imageshack.us/img365/4808/cpp8gowest6srshmxp7.th.jpg (http://img365.imageshack.us/my.php?image=cpp8gowest6srshmxp7.jpg)


Kato Kazuki & Daizo
http://img120.imageshack.us/img120/9279/cpp8comic1kkdaizogi3.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8comic1kkdaizogi3.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/3302/cpp8comic2kkdaizojc5.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8comic2kkdaizojc5.jpg) http://img112.imageshack.us/img112/471/cpp8comic3kkjj5.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=cpp8comic3kkjj5.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/3472/cpp8comic4kksu1.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=cpp8comic4kksu1.jpg)


Kubota Yuki & Sakamoto Shougo
http://img523.imageshack.us/img523/930/cpp8imperial1sskyrw3.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=cpp8imperial1sskyrw3.jpg)


Hane Yuri, Nakamura Seijiro & Nemoto Masakazu
http://img523.imageshack.us/img523/3165/cpp8haruka2nsnmhx2.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=cpp8haruka2nsnmhx2.jpg) http://img523.imageshack.us/img523/7637/cpp8haruka1hybf3.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=cpp8haruka1hybf3.jpg) http://img370.imageshack.us/img370/1822/cpp8haruka3hynsnmzr6.th.jpg (http://img370.imageshack.us/my.php?image=cpp8haruka3hynsnmzr6.jpg) http://img523.imageshack.us/img523/6050/cpp8haruka4hynsnmzb2.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=cpp8haruka4hynsnmzb2.jpg)


Ishiguro Hideo:be_beated2::be_beated2:
http://img523.imageshack.us/img523/355/cpp8ih1po3.th.jpg (http://img523.imageshack.us/my.php?image=cpp8ih1po3.jpg)http://img513.imageshack.us/img513/2467/cpp8ih2it6.th.jpg (http://img513.imageshack.us/my.php?image=cpp8ih2it6.jpg)






pali_mari's journal

Ren Shuyamaru
18-08-2008, 09:53 PM
Ôi , Hei-moamoa ...
:puke::puke::puke:
:puke::puke::puke:
:puke::puke::puke:
:puke::puke::puke:

Hei
18-08-2008, 10:03 PM
:crisp::crisp:Có người đang ghen tỵ với "sắc đẹp" của người khác kìa.

†3N†
18-08-2008, 10:06 PM
chắc tại " host" nhập hàng mới a sú kém khách nên " ghen ăn tức ở " í mà :crisp: chế độ đãi ngộ ở host hk ưu đãi cho a sú hả ss hei :crisp:

KHA
18-08-2008, 10:09 PM
Tưởng Hei mama chết vì mất máu rồi chứ :hehe:

Hei
18-08-2008, 10:09 PM
:wis::wis:àh, ừ nhỉ, em nói ss mới để ý,tội lỗi quá, mém bỏ sót "nhân tài". Ss đang "cân nhắc" xem "vai trò" nào hợp với shuya đây.

:crisp:Pác xem thường em quá, em mà "yếu" thế thì sao lập đc cả cái host.

†3N†
18-08-2008, 10:17 PM
Để "người ta " dỗi mới nhớ ra :crisp: vụ này host mất lòng tin với " nhân viên " rồi :crisp: lại là " con gà đẻ trứng vàng " nữa chứ :crisp:

Bé SORA
19-08-2008, 11:21 AM
Lại một nơi để mình chết vì mất máu. :be_beated2:

Hayami S Chick
19-08-2008, 03:40 PM
mm mở host riêng, :(, đá mình ra :((, đợi đấy tôi sang nhật cập nhật hàng sống cho host :((

Hei
19-08-2008, 07:03 PM
:be_beated2::be_beated2:@stone: thì ra cũng có "nhã hứng" à

@chik-mama: :be_beated2::be_beated2:đâu nào, cái này là show "hàng" cho minna xem, em thix thì lựa vài pé về "hầu hạ".

Mizu.K
20-08-2008, 08:34 AM
Tranh thủ trước khi ra đi :hurry:

Đóng góp Aibachan, vợ 2 yêu quý :be_beated2::be_beated2:, rất sorry vì không thể nhớ cái nào là cái nào (tạp nham -___-). Enjoy!!!!!!

http://img167.imageshack.us/img167/6521/0d228253d99583180df3e3cyy1.th.jpg (http://img167.imageshack.us/my.php?image=0d228253d99583180df3e3cyy1.jpg) http://img247.imageshack.us/img247/9060/0f372624dc326b268744f9day6.th.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=0f372624dc326b268744f9day6.jpg) http://img359.imageshack.us/img359/2847/08b1a09426652b0bd31b702ho1.th.jpg (http://img359.imageshack.us/my.php?image=08b1a09426652b0bd31b702ho1.jpg) http://img98.imageshack.us/img98/228/5211e11814c1161234fa415xf1.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=5211e11814c1161234fa415xf1.jpg)

http://img232.imageshack.us/img232/7603/5f60dbeb4e60c7c5d439c9ffn8.th.jpg (http://img232.imageshack.us/my.php?image=5f60dbeb4e60c7c5d439c9ffn8.jpg) http://img139.imageshack.us/img139/4713/89b5342a0ee29f88023bf6eyj6.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=89b5342a0ee29f88023bf6eyj6.jpg) http://img204.imageshack.us/img204/2999/179d6e545bb58b41574e005zm0.th.jpg (http://img204.imageshack.us/my.php?image=179d6e545bb58b41574e005zm0.jpg) http://img233.imageshack.us/img233/5011/236eb8a04784239e4610647ey8.th.jpg (http://img233.imageshack.us/my.php?image=236eb8a04784239e4610647ey8.jpg)

http://img514.imageshack.us/img514/2793/272cabec019b21332797917rm3.th.jpg (http://img514.imageshack.us/my.php?image=272cabec019b21332797917rm3.jpg) http://img167.imageshack.us/img167/3064/2455d119ef40c66cdab4bd1jm0.th.jpg (http://img167.imageshack.us/my.php?image=2455d119ef40c66cdab4bd1jm0.jpg) http://img501.imageshack.us/img501/6954/3063e519affe6662dbb4bd5jm3.th.jpg (http://img501.imageshack.us/my.php?image=3063e519affe6662dbb4bd5jm3.jpg) http://img167.imageshack.us/img167/5995/4672cb32252c2055ac4b5fcdk5.th.jpg (http://img167.imageshack.us/my.php?image=4672cb32252c2055ac4b5fcdk5.jpg)

http://img411.imageshack.us/img411/2897/71ba7e8292d586b70df4d26do9.th.jpg (http://img411.imageshack.us/my.php?image=71ba7e8292d586b70df4d26do9.jpg) http://img293.imageshack.us/img293/3940/6299fd2a946ed52c5243c17kq0.th.jpg (http://img293.imageshack.us/my.php?image=6299fd2a946ed52c5243c17kq0.jpg) http://img525.imageshack.us/img525/9839/51921efb007a1371024f562xm0.th.jpg (http://img525.imageshack.us/my.php?image=51921efb007a1371024f562xm0.jpg) http://img237.imageshack.us/img237/9803/ac06ef1ef68c661c314e15cum9.th.jpg (http://img237.imageshack.us/my.php?image=ac06ef1ef68c661c314e15cum9.jpg)

http://img237.imageshack.us/img237/9387/ca368c24d711cc25c995593jc9.th.jpg (http://img237.imageshack.us/my.php?image=ca368c24d711cc25c995593jc9.jpg)http://img84.imageshack.us/img84/6666/cpvol11aiba05uk6.th.jpg (http://img84.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba05uk6.jpg)http://img142.imageshack.us/img142/3819/cpvol11aiba06fl4.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba06fl4.jpg)http://img395.imageshack.us/img395/3067/cpvol11aiba08kz7.th.jpg (http://img395.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba08kz7.jpg)

Mizu.K
20-08-2008, 08:36 AM
http://img522.imageshack.us/img522/3164/cpvol11aiba02mc6.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba02mc6.jpg) http://img525.imageshack.us/img525/3037/cpvol11aiba01pb0.th.jpg (http://img525.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba01pb0.jpg) http://img113.imageshack.us/img113/7831/cpvol11aiba03zk9.th.jpg (http://img113.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba03zk9.jpg) http://img372.imageshack.us/img372/5831/cpvol11aiba04tt1.th.jpg (http://img372.imageshack.us/my.php?image=cpvol11aiba04tt1.jpg)

http://img244.imageshack.us/img244/1701/efa076f481e83d78dcc4746iu6.th.jpg (http://img244.imageshack.us/my.php?image=efa076f481e83d78dcc4746iu6.jpg) http://img172.imageshack.us/img172/8259/f710451042a2d612203f2e4hh9.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=f710451042a2d612203f2e4hh9.jpg)

0n1zuk4
20-08-2008, 11:21 AM
Ước gì mình là gay :|

KHA
21-08-2008, 12:57 AM
Một câu ước thật nhất trên đời :hehe: -> Sao ko ước là girl nhỉ ???

Hayami S Chick
21-08-2008, 07:32 PM
ước gì mình làm vợ anh Aiba (hôm qua vừa mơ lần thứ 2 được làm bạn gái Moko :">)

tinnygy
22-08-2008, 02:47 PM
Ước gì mình là gay :|

Một câu nói chân thật nhất mà Tin từng nghe qua!!!

Xin tặng Hei-mama vài tấm hot hot của YamaPi :aha:, Douzo!!!


:22:

http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img228.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img229.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img231.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img233.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img235.jpg

Hei
22-08-2008, 06:41 PM
:give_up::give_up:oài oài, có vài tấm nhạy cảm, pà để đường link cái, ko lại mang tội "truyền bá văn hóa phẩm.....":crisp:

mizu262
08-10-2008, 10:17 PM
ôi ôi :be_beated2:
máu...máu...I need máu :nana-o:
Hei mama mau cho người tiếp máu ko tui sắp die rùi :sadist:

Ren Shuyamaru
08-10-2008, 10:39 PM
Hừm...sao lại "khai quật" cái "động" này lên vậy, đã ỉm đi rùi mà......+__+

Hei
08-10-2008, 10:59 PM
:crisp::crisp:ối chài, quên mất, lo mí vụ music mà quên mất cái "showroom" của mình, để từ từ mama post thêm choa, cứ trữ sẵn máu.

Ren Shuyamaru
08-10-2008, 11:00 PM
Nơi này sao giống cái phố Shinjuku vậy chài +__________+!

Hei
08-10-2008, 11:48 PM
:give_up:chẹp, ko biết "thưởng thức" cái đẹp gì cả. :crisp:Chờ mama lựa ra vài "ẻm" ngon ngon rùi mama up choa.

secret
09-10-2008, 01:06 AM
Một câu nói chân thật nhất mà Tin từng nghe qua!!!

Xin tặng Hei-mama vài tấm hot hot của YamaPi :aha:, Douzo!!!


:22:

http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img228.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img229.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img231.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img233.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v456/tinnygy/img235.jpg

Choáng ngất:frozesweat::frozesweat:

May không phải fan Pi:blur: không thì chết sặc trong vũng máu của chính mình :sak_mau::sak_mau:( ---> gọi là tự tử có được không nhỉ:nosey:)

Azin
09-10-2008, 12:55 PM
Dạo nì anh iu Pi hư quá...em đi iu anh khác lun TT___TT

fri_13th
09-10-2008, 04:33 PM
hê hê, đọc cái tạp chí đó ồi, vẫn còn cái tấm cả 2 "ko mảnh vải" trong nhà tắm + vài tấm nhạy cảm (cũng ko măc gì) trong phòng ngủ nữa cơ.
Bữa đọc cái tạp chí đó suýt die vì mất máu (tất nhiên ko phải vì Yama Pi ồi :)))

Ha hớn hở
10-10-2008, 04:43 PM
hê hê, đọc cái tạp chí đó ồi, vẫn còn cái tấm cả 2 "ko mảnh vải" trong nhà tắm + vài tấm nhạy cảm (cũng ko măc gì) trong phòng ngủ nữa cơ.
Bữa đọc cái tạp chí đó suýt die vì mất máu (tất nhiên ko phải vì Yama Pi ồi :)))
Quát? Thiệt hả, cho mình cái link đi ^^

†3N†
10-10-2008, 04:45 PM
lão íh đọc ngoài sạp báo bên nhật cơ mà, cho ấy link thế nào :))

Ha hớn hở
10-10-2008, 05:18 PM
Cho dc tuốt, ra chụp cái cạch, post lên là có link ^^. Thôi đi xin con nhỏ bạn vậy, chắc nó có :))

kame kazuya
11-10-2008, 05:27 PM
Ối, Pi của mình. :sadist:, thả Pi của ta ra :be_eaten: :die_die::56:
Host club của Hei- mama hoành tráng thật. Của ss mới có hơn 10 anh :if:

Hei
12-10-2008, 12:47 PM
caspa!
vol 1
(click vào xem size lớn)

http://img524.imageshack.us/img524/1584/c1coverpn1.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=c1coverpn1.jpg)
introducing the new magazine.


Sato Takeru

http://img93.imageshack.us/img93/3403/c1st02tg5.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st02tg5.jpg)http://img93.imageshack.us/img93/7820/c1st01oh1.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st01oh1.jpg)http://img524.imageshack.us/img524/8146/c1st03mh1.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=c1st03mh1.jpg)

http://img93.imageshack.us/img93/3594/c1st04hw4.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st04hw4.jpg)http://img524.imageshack.us/img524/1030/c1st06nw2.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=c1st06nw2.jpg)http://img93.imageshack.us/img93/3633/c1st07uv2.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st07uv2.jpg)http://img93.imageshack.us/img93/9112/c1st05dq8.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st05dq8.jpg)

Hei
12-10-2008, 12:48 PM
http://img524.imageshack.us/img524/4778/c1st10sd4.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=c1st10sd4.jpg)http://img93.imageshack.us/img93/5136/c1st09fh7.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st09fh7.jpg)http://img93.imageshack.us/img93/6035/c1st11wp8.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st11wp8.jpg)http://img93.imageshack.us/img93/2742/c1st12qi4.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=c1st12qi4.jpg)

http://img408.imageshack.us/img408/1294/c1st14hu9.th.jpg (http://img408.imageshack.us/my.php?image=c1st14hu9.jpg)http://img380.imageshack.us/img380/7481/c1st13hm3.th.jpg (http://img380.imageshack.us/my.php?image=c1st13hm3.jpg)http://img513.imageshack.us/img513/6527/c1st16mm6.th.jpg (http://img513.imageshack.us/my.php?image=c1st16mm6.jpg)http://img507.imageshack.us/img507/1789/c1st15ri0.th.jpg (http://img507.imageshack.us/my.php?image=c1st15ri0.jpg)

http://img205.imageshack.us/img205/6306/c1st17rs4.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=c1st17rs4.jpg)http://img522.imageshack.us/img522/7885/c1st18lx2.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=c1st18lx2.jpg)http://img513.imageshack.us/img513/2371/c1st19ww4.th.jpg (http://img513.imageshack.us/my.php?image=c1st19ww4.jpg)http://img205.imageshack.us/img205/102/c1st20lw3.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=c1st20lw3.jpg)

http://img511.imageshack.us/img511/5240/c1st22yt4.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=c1st22yt4.jpg)http://img522.imageshack.us/img522/9270/c1st21lm0.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=c1st21lm0.jpg)http://img505.imageshack.us/img505/4606/c1stposteraf5.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=c1stposteraf5.jpg)


Aiba Hiroki

http://img513.imageshack.us/img513/9639/c1aibah1sp8.th.jpg (http://img513.imageshack.us/my.php?image=c1aibah1sp8.jpg)http://img205.imageshack.us/img205/8919/c1aibah2ar5.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=c1aibah2ar5.jpg)http://img522.imageshack.us/img522/9859/c1aibah3yv2.th.jpg (http://img522.imageshack.us/my.php?image=c1aibah3yv2.jpg)http://img511.imageshack.us/img511/7963/c1aibah4cz0.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=c1aibah4cz0.jpg)

http://img511.imageshack.us/img511/6297/c1aibah5yb3.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=c1aibah5yb3.jpg)http://img72.imageshack.us/img72/9746/c1aibah6aa6.th.jpg (http://img72.imageshack.us/my.php?image=c1aibah6aa6.jpg)http://img72.imageshack.us/img72/9746/c1aibah6aa6.th.jpg (http://img72.imageshack.us/my.php?image=c1aibah6aa6.jpg)http://img184.imageshack.us/img184/7522/c1aibah7li6.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=c1aibah7li6.jpg)

Hei
12-10-2008, 12:56 PM
Baba Toru

http://img158.imageshack.us/img158/2469/c1bt1qu5.th.jpg (http://img158.imageshack.us/my.php?image=c1bt1qu5.jpg)http://img520.imageshack.us/img520/272/c1bt3nq5.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=c1bt3nq5.jpg)http://img403.imageshack.us/img403/6478/c1bt4cj1.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=c1bt4cj1.jpg)


Kiriyama Renn

http://img509.imageshack.us/img509/668/c1krenn1gg6.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=c1krenn1gg6.jpg)http://img520.imageshack.us/img520/9183/c1krenn2sy1.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=c1krenn2sy1.jpg)http://img243.imageshack.us/img243/7517/c1krenn4vd4.th.jpg (http://img243.imageshack.us/my.php?image=c1krenn4vd4.jpg)http://img403.imageshack.us/img403/4869/c1krenn3bd8.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=c1krenn3bd8.jpg)http://img206.imageshack.us/img206/7071/c1krenn5bf5.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=c1krenn5bf5.jpg)


D-Boys
♥Yanagi Kotaro♥

http://img520.imageshack.us/img520/234/c1dboysyk1ty0.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=c1dboysyk1ty0.jpg)http://img184.imageshack.us/img184/6122/c1dboysyk2lf4.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=c1dboysyk2lf4.jpg)http://img112.imageshack.us/img112/4390/c1dboysyk3ab9.th.jpg (http://img112.imageshack.us/my.php?image=c1dboysyk3ab9.jpg)

:be_beated2:Sakurada Dori

http://img380.imageshack.us/img380/4158/c1sd1zu3.th.jpg (http://img380.imageshack.us/my.php?image=c1sd1zu3.jpg)http://img511.imageshack.us/img511/5315/c1sd2kt9.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=c1sd2kt9.jpg)http://img401.imageshack.us/img401/554/c1sd3nt7.th.jpg (http://img401.imageshack.us/my.php?image=c1sd3nt7.jpg)

Hei
12-10-2008, 01:09 PM
Aoyagi Ruito

http://img184.imageshack.us/img184/7417/c1ar1gd3.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=c1ar1gd3.jpg)http://img413.imageshack.us/img413/6129/c1ar2zc6.th.jpg (http://img413.imageshack.us/my.php?image=c1ar2zc6.jpg)http://img511.imageshack.us/img511/4852/c1ar3fb5.th.jpg (http://img511.imageshack.us/my.php?image=c1ar3fb5.jpg)http://img204.imageshack.us/img204/6020/c1ar4at1.th.jpg (http://img204.imageshack.us/my.php?image=c1ar4at1.jpg)

Nakamura Aoi

http://img184.imageshack.us/img184/5717/c1na1kg2.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=c1na1kg2.jpg)http://img337.imageshack.us/img337/6856/c1na2de0.th.jpg (http://img337.imageshack.us/my.php?image=c1na2de0.jpg)http://img392.imageshack.us/img392/4263/c1na3si6.th.jpg (http://img392.imageshack.us/my.php?image=c1na3si6.jpg)

Furukawa Yuta

http://img184.imageshack.us/img184/6561/c1fy1bn2.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=c1fy1bn2.jpg)http://img337.imageshack.us/img337/5879/c1fy2eg7.th.jpg (http://img337.imageshack.us/my.php?image=c1fy2eg7.jpg)http://img392.imageshack.us/img392/2185/c1fy3pr3.th.jpg (http://img392.imageshack.us/my.php?image=c1fy3pr3.jpg)

http://img413.imageshack.us/img413/6343/c1fyminiclearfile1wn6.th.jpg (http://img413.imageshack.us/my.php?image=c1fyminiclearfile1wn6.jpg)http://img505.imageshack.us/img505/9759/c1fyminiclearfile2ps5.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=c1fyminiclearfile2ps5.jpg)


RUN & GUN
Kamiyama Ryuji, Yonehara Kosuke,
Nagata Akira and Miyashita Yuya.

http://img355.imageshack.us/img355/5593/c1rungun1xr8.th.jpg (http://img355.imageshack.us/my.php?image=c1rungun1xr8.jpg)http://img184.imageshack.us/img184/8216/c1rungun2ys5.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=c1rungun2ys5.jpg)http://img241.imageshack.us/img241/30/c1rungun4vr1.th.jpg (http://img241.imageshack.us/my.php?image=c1rungun4vr1.jpg)http://img513.imageshack.us/img513/8441/c1rungun3eu3.th.jpg (http://img513.imageshack.us/my.php?image=c1rungun3eu3.jpg)

Hei
12-10-2008, 01:21 PM
Kamakari Kenta
x
GAS

http://img410.imageshack.us/img410/8836/c1kenken02it3.th.jpg (http://img410.imageshack.us/my.php?image=c1kenken02it3.jpg)http://img399.imageshack.us/img399/8462/c1kenken01kc3.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=c1kenken01kc3.jpg)http://img368.imageshack.us/img368/120/c1kenken03ht7.th.jpg (http://img368.imageshack.us/my.php?image=c1kenken03ht7.jpg)

http://img253.imageshack.us/img253/9197/c1kenken04wf2.th.jpg (http://img253.imageshack.us/my.php?image=c1kenken04wf2.jpg)http://img515.imageshack.us/img515/3738/c1kenken05zd4.th.jpg (http://img515.imageshack.us/my.php?image=c1kenken05zd4.jpg)http://img216.imageshack.us/img216/4697/c1kenken06rl0.th.jpg (http://img216.imageshack.us/my.php?image=c1kenken06rl0.jpg)

http://img413.imageshack.us/img413/2571/c1kenken08ci1.th.jpg (http://img413.imageshack.us/my.php?image=c1kenken08ci1.jpg)http://img249.imageshack.us/img249/1125/c1kenken07uw1.th.jpg (http://img249.imageshack.us/my.php?image=c1kenken07uw1.jpg)http://img521.imageshack.us/img521/694/c1kenken09qt2.th.jpg (http://img521.imageshack.us/my.php?image=c1kenken09qt2.jpg)http://img412.imageshack.us/img412/1559/c1kenken10mf6.th.jpg (http://img412.imageshack.us/my.php?image=c1kenken10mf6.jpg)

http://img216.imageshack.us/img216/4835/c1kenken11gn2.th.jpg (http://img216.imageshack.us/my.php?image=c1kenken11gn2.jpg)http://img249.imageshack.us/img249/9524/c1kenken12se7.th.jpg (http://img249.imageshack.us/my.php?image=c1kenken12se7.jpg)http://img413.imageshack.us/img413/5548/c1kenken13hn2.th.jpg (http://img413.imageshack.us/my.php?image=c1kenken13hn2.jpg)

http://img521.imageshack.us/img521/8962/c1kenken14hz0.th.jpg (http://img521.imageshack.us/my.php?image=c1kenken14hz0.jpg)http://img413.imageshack.us/img413/8719/c1kenkenposterqq8.th.jpg (http://img413.imageshack.us/my.php?image=c1kenkenposterqq8.jpg)


Saito Yasuka
x
Alice and the Pirates.
A fashion shoot.

http://img380.imageshack.us/img380/9158/c1sy2jp5.th.jpg (http://img380.imageshack.us/my.php?image=c1sy2jp5.jpg)http://img340.imageshack.us/img340/3546/c1sy1vi5.th.jpg (http://img340.imageshack.us/my.php?image=c1sy1vi5.jpg)http://img407.imageshack.us/img407/2716/c1sy3qw7.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=c1sy3qw7.jpg)

http://img84.imageshack.us/img84/1130/c1sy4ko0.th.jpg (http://img84.imageshack.us/my.php?image=c1sy4ko0.jpg)http://img520.imageshack.us/img520/6646/c1sy5zd9.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=c1sy5zd9.jpg)http://img407.imageshack.us/img407/2777/c1sy6ox6.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=c1sy6ox6.jpg)http://img505.imageshack.us/img505/7307/c1sy7yz4.th.jpg (http://img505.imageshack.us/my.php?image=c1sy7yz4.jpg)

Hei
12-10-2008, 01:35 PM
POCHITAMA
Takiguchi Yukihiro, Maeda Goki and Totani Kimito.

http://img160.imageshack.us/img160/6299/c1pochitama2tymgtkgz3.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=c1pochitama2tymgtkgz3.jpg)http://img162.imageshack.us/img162/6976/c1pochitama1tymgtkam1.th.jpg (http://img162.imageshack.us/my.php?image=c1pochitama1tymgtkam1.jpg)http://img162.imageshack.us/img162/5852/c1pochitama3tymgtkob6.th.jpg (http://img162.imageshack.us/my.php?image=c1pochitama3tymgtkob6.jpg)http://img162.imageshack.us/img162/7179/c1pochitama4tymgtkhb3.th.jpg (http://img162.imageshack.us/my.php?image=c1pochitama4tymgtkhb3.jpg)

30-DELUX
Sakamoto Naoya, Sakamoto Kazuya, Suzuki Hiroki,
Nakamura Seijiro and Shimizu Junji.

http://img160.imageshack.us/img160/2828/c130delux1ta6.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=c130delux1ta6.jpg)http://img160.imageshack.us/img160/2007/c130delux3xk6.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=c130delux3xk6.jpg)http://img160.imageshack.us/img160/5158/c130delux4gf7.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=c130delux4gf7.jpg)

Prince of Tennis the Musical.
The Imperial Presence

http://img252.imageshack.us/img252/203/c1potimperial1bg9.th.jpg (http://img252.imageshack.us/my.php?image=c1potimperial1bg9.jpg)http://img160.imageshack.us/img160/2943/c1potimperial2ih6.th.jpg (http://img160.imageshack.us/my.php?image=c1potimperial2ih6.jpg)

Pure BOYS act.2

http://img205.imageshack.us/img205/5121/c1pureboysact22be7.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=c1pureboysact22be7.jpg)http://img61.imageshack.us/img61/2687/c1pureboysact21yy9.th.jpg (http://img61.imageshack.us/my.php?image=c1pureboysact21yy9.jpg)

GO TO THE WEST

http://img258.imageshack.us/img258/8955/c1gotothewest2my4.th.jpg (http://img258.imageshack.us/my.php?image=c1gotothewest2my4.jpg)

The back of the magazine

http://img524.imageshack.us/img524/9513/c1backfg5.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=c1backfg5.jpg)



credit to pali_mari

:sadcorner::sadcorner:đuối óa.

Azin
12-10-2008, 03:59 PM
SATO TAKERU và AIBA HIROKI!

Ôi sis giết em rùi, attack kiểu này là em đi sớm ế!!!

Hei
12-10-2008, 05:49 PM
:huwet::huwet:Thế àh cưng, "dzợ" ss Aibachan dạo này cứ "mợ mợ" sao í. Ss ghét cái Cool up nhất, nó PS khủng khiếp, nhìn chả ra "dzợ" iu gì hết.
:be_beated2:ss thì đang "tia" 2 pé Dori Sakurada và Baba Toru.

Azin
12-10-2008, 06:08 PM
Hừm, em cũng ghét Cool Up, nhìn ẻo lả thấy gúm lun!!!

Ko có Daigo huh sis?

Hei
12-10-2008, 06:14 PM
:be_beated2::be_beated2:Trong cái mag này thì hem có cưng àh, nhiều quá, ss lười, để từ từ ss up cho cưng.

Hei
11-12-2008, 08:39 PM
Sparkle
vol 1
(click vào hình xem size lớn)
http://img143.imageshack.us/img143/6007/sparkle1frontyr200hor6.th.jpg (http://img143.imageshack.us/my.php?image=sparkle1frontyr200hor6.jpg) http://img143.imageshack.us/img143/7959/sparkle1backqj1.th.jpg (http://img143.imageshack.us/my.php?image=sparkle1backqj1.jpg)


Yagami Ren

http://img503.imageshack.us/img503/5655/sparkle1yr02xv1.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr02xv1.jpg) http://img214.imageshack.us/img214/3101/sparkle1yr01ur4.th.jpg (http://img214.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr01ur4.jpg)
http://img214.imageshack.us/img214/1470/sparkle1yr03mj0.th.jpg (http://img214.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr03mj0.jpg) http://img143.imageshack.us/img143/7282/sparkle1yr05nl4.th.jpg (http://img143.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr05nl4.jpg) http://img143.imageshack.us/img143/7282/sparkle1yr05nl4.th.jpg (http://img143.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr05nl4.jpg) http://img503.imageshack.us/img503/9306/sparkle1yr06kg9.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr06kg9.jpg) http://img355.imageshack.us/img355/5050/sparkle1yr10ue3.th.jpg (http://img355.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr10ue3.jpg) http://img503.imageshack.us/img503/552/sparkle1yr09wt1.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr09wt1.jpg)

http://img212.imageshack.us/img212/5199/sparkle1yr07xd4.th.jpg (http://img212.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr07xd4.jpg) http://img355.imageshack.us/img355/5097/sparkle1yr08vc8.th.jpg (http://img355.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr08vc8.jpg) http://img184.imageshack.us/img184/3782/sparkle1yr11hn7.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr11hn7.jpg) http://img409.imageshack.us/img409/5743/sparkle1yr12sw8.th.jpg (http://img409.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr12sw8.jpg) http://img503.imageshack.us/img503/8840/sparkle1yr13zn1.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr13zn1.jpg) http://img409.imageshack.us/img409/6317/sparkle1yr14li5.th.jpg (http://img409.imageshack.us/my.php?image=sparkle1yr14li5.jpg)

http://img301.imageshack.us/img301/2531/sparkle1pureboysyr15uh0.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=sparkle1pureboysyr15uh0.jpg) http://img257.imageshack.us/img257/360/sparkle1pureboysyr16uv0.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=sparkle1pureboysyr16uv0.jpg) http://img243.imageshack.us/img243/3614/sparkle1pureboysyr17itaxr4.th.jpg (http://img243.imageshack.us/my.php?image=sparkle1pureboysyr17itaxr4.jpg)

Hei
11-12-2008, 08:41 PM
Kamakari Kenta

http://img68.imageshack.us/img68/8867/sparkle1kenken01di9.th.jpg (http://img68.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken01di9.jpg) http://img168.imageshack.us/img168/976/sparkle1kenken02dd1.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken02dd1.jpg) http://img503.imageshack.us/img503/1933/sparkle1kenken03ft3.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken03ft3.jpg) http://img184.imageshack.us/img184/9659/sparkle1kenken04cd5.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken04cd5.jpg) http://img234.imageshack.us/img234/783/sparkle1kenken06tn8.th.jpg (http://img234.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken06tn8.jpg) http://img409.imageshack.us/img409/9742/sparkle1kenken05hc0.th.jpg (http://img409.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken05hc0.jpg) http://img123.imageshack.us/img123/2717/sparkle1kenken07yc6.th.jpg (http://img123.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken07yc6.jpg) http://img234.imageshack.us/img234/3089/sparkle1kenken08nj8.th.jpg (http://img234.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken08nj8.jpg) http://img177.imageshack.us/img177/8417/sparkle1kenken09ku3.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=sparkle1kenken09ku3.jpg)



Baba Toru
(:be_beated2: perfect...)

http://img296.imageshack.us/img296/663/sparkle1bt1al8.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt1al8.jpg) http://img177.imageshack.us/img177/3008/sparkle1bt2ot6.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt2ot6.jpg) http://img301.imageshack.us/img301/1521/sparkle1bt3vl3.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt3vl3.jpg) http://img114.imageshack.us/img114/7215/sparkle1bt4pe4.th.jpg (http://img114.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt4pe4.jpg) http://img184.imageshack.us/img184/1182/sparkle1bt5kr3.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt5kr3.jpg) http://img407.imageshack.us/img407/5864/sparkle1bt7bh0.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt7bh0.jpg) http://img300.imageshack.us/img300/1451/sparkle1bt6vz1.th.jpg (http://img300.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt6vz1.jpg) http://img301.imageshack.us/img301/2440/sparkle1bt8pm8.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt8pm8.jpg) http://img176.imageshack.us/img176/1497/sparkle1bt9cg8.th.jpg (http://img176.imageshack.us/my.php?image=sparkle1bt9cg8.jpg)

Hei
11-12-2008, 08:46 PM
Minami Keisuke

http://img384.imageshack.us/img384/4715/sparkle1mk1lh5.th.jpg (http://img384.imageshack.us/my.php?image=sparkle1mk1lh5.jpg) http://img301.imageshack.us/img301/4516/sparkle1mk2sw2.th.jpg (http://img301.imageshack.us/my.php?image=sparkle1mk2sw2.jpg) http://img166.imageshack.us/img166/4831/sparkle1mk3ef8.th.jpg (http://img166.imageshack.us/my.php?image=sparkle1mk3ef8.jpg)




Nishijima Takahiro

( >"< ôi ôi , "dzợ" iu, "dzợ" iu thật là.....*gào thét, vật vã*)

http://img376.imageshack.us/img376/2525/sparkle1aaant1ok6.th.jpg (http://img376.imageshack.us/my.php?image=sparkle1aaant1ok6.jpg) http://img150.imageshack.us/img150/4146/sparkle1aaant2ig3.th.jpg (http://img150.imageshack.us/my.php?image=sparkle1aaant2ig3.jpg) http://img178.imageshack.us/img178/3595/sparkle1aaant3on0.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=sparkle1aaant3on0.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/9145/sparkle1aaant4tu1.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=sparkle1aaant4tu1.jpg) http://img178.imageshack.us/img178/9271/sparkle1aaant5lu5.th.jpg (http://img178.imageshack.us/my.php?image=sparkle1aaant5lu5.jpg)



credit to pali-mari

Hei
13-12-2008, 01:10 PM
Good*Come 9
(click vào xem size lớn)
http://img257.imageshack.us/img257/1281/gc9frontmhey5.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=gc9frontmhey5.jpg)


Special Christmas Date
with
♥Mizushima Hiro♥
http://img206.imageshack.us/img206/9637/gc9001mhga3.th.jpg (http://img206.imageshack.us/my.php?image=gc9001mhga3.jpg) http://img257.imageshack.us/img257/3330/gc9002mhen6.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=gc9002mhen6.jpg) http://img81.imageshack.us/img81/6931/gc9003mhet6.th.jpg (http://img81.imageshack.us/my.php?image=gc9003mhet6.jpg) http://img520.imageshack.us/img520/6162/gc9004mhfy5.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=gc9004mhfy5.jpg) http://img71.imageshack.us/img71/1118/gc9005mhqo9.th.jpg (http://img71.imageshack.us/my.php?image=gc9005mhqo9.jpg)


Dog Year 2008
Shirota Yu

http://img381.imageshack.us/img381/9004/gc9006syfo2.th.jpg (http://img381.imageshack.us/my.php?image=gc9006syfo2.jpg) http://img341.imageshack.us/img341/2296/gc9007synf2.th.jpg (http://img341.imageshack.us/my.php?image=gc9007synf2.jpg) http://img184.imageshack.us/img184/4940/gc9008sypa9.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=gc9008sypa9.jpg)


Winter Dream
Sato Takeru

http://img175.imageshack.us/img175/3065/gc9010stbx0.th.jpg (http://img175.imageshack.us/my.php?image=gc9010stbx0.jpg) http://img443.imageshack.us/img443/246/gc9011stlp5.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=gc9011stlp5.jpg) http://img410.imageshack.us/img410/9705/gc9012stgj3.th.jpg (http://img410.imageshack.us/my.php?image=gc9012stgj3.jpg) http://img443.imageshack.us/img443/7171/gc9013stzc5.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=gc9013stzc5.jpg) http://img384.imageshack.us/img384/2057/gc9posterstbg5.th.jpg (http://img384.imageshack.us/my.php?image=gc9posterstbg5.jpg)

Hei
13-12-2008, 01:15 PM
White Christmas
Nakamura Yuichi and Araki Hirofumi

http://img339.imageshack.us/img339/9456/gc9037nyahog2.th.jpg (http://img339.imageshack.us/my.php?image=gc9037nyahog2.jpg) http://img247.imageshack.us/img247/1459/gc9036nynd2.th.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=gc9036nynd2.jpg) http://img252.imageshack.us/img252/4527/gc9038nyahls1.th.jpg (http://img252.imageshack.us/my.php?image=gc9038nyahls1.jpg) http://img252.imageshack.us/img252/7232/gc9039nyahxc6.th.jpg (http://img252.imageshack.us/my.php?image=gc9039nyahxc6.jpg) http://img247.imageshack.us/img247/2954/gc9posterahtu3.th.jpg (http://img247.imageshack.us/my.php?image=gc9posterahtu3.jpg) http://img252.imageshack.us/img252/8972/gc9posternylk5.th.jpg (http://img252.imageshack.us/my.php?image=gc9posternylk5.jpg)


Shine Day
Seto Kouji and Kato Keisuke

http://img407.imageshack.us/img407/5158/gc9041skkkhc1.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=gc9041skkkhc1.jpg) http://img262.imageshack.us/img262/3738/gc9040skkkce1.th.jpg (http://img262.imageshack.us/my.php?image=gc9040skkkce1.jpg) http://img117.imageshack.us/img117/1686/gc9042skkkly4.th.jpg (http://img117.imageshack.us/my.php?image=gc9042skkkly4.jpg) http://img252.imageshack.us/img252/9482/gc9043skkkwf5.th.jpg (http://img252.imageshack.us/my.php?image=gc9043skkkwf5.jpg)


Yanagishita Tomo and Wakaba Ryuya

http://img168.imageshack.us/img168/4996/gc9081ytomowrni1.th.jpg (http://img168.imageshack.us/my.php?image=gc9081ytomowrni1.jpg) http://img75.imageshack.us/img75/7316/gc9082ytomowrhq8.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=gc9082ytomowrhq8.jpg) http://img117.imageshack.us/img117/5773/gc9083ytomowrhv6.th.jpg (http://img117.imageshack.us/my.php?image=gc9083ytomowrhv6.jpg)


Lead's
♥Kagimoto Akira♥

http://img53.imageshack.us/img53/9507/gc9021kadt1.th.jpg (http://img53.imageshack.us/my.php?image=gc9021kadt1.jpg) http://img78.imageshack.us/img78/8089/gc9022kaxf8.th.jpg (http://img78.imageshack.us/my.php?image=gc9022kaxf8.jpg) http://img53.imageshack.us/img53/9859/gc9023kacw9.th.jpg (http://img53.imageshack.us/my.php?image=gc9023kacw9.jpg)

Hei
13-12-2008, 01:23 PM
Kanata Hongo
http://img408.imageshack.us/img408/5158/gc9034khtt5.th.jpg (http://img408.imageshack.us/my.php?image=gc9034khtt5.jpg) http://img520.imageshack.us/img520/622/gc9035khbh8.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=gc9035khbh8.jpg)


Daito Shunsuke
http://img443.imageshack.us/img443/9690/gc9024dsrl6.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=gc9024dsrl6.jpg) http://img75.imageshack.us/img75/5839/gc9025dsla1.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=gc9025dsla1.jpg)


Holy Cathedral
Miura Shohei
http://img443.imageshack.us/img443/1030/gc9027mscr8.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=gc9027mscr8.jpg) http://img384.imageshack.us/img384/2797/gc9026mshi9.th.jpg (http://img384.imageshack.us/my.php?image=gc9026mshi9.jpg) http://img443.imageshack.us/img443/425/gc9028msap5.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=gc9028msap5.jpg) http://img384.imageshack.us/img384/5555/gc9029mskm3.th.jpg (http://img384.imageshack.us/my.php?image=gc9029mskm3.jpg) http://img67.imageshack.us/img67/729/gc9postermsfq1.th.jpg (http://img67.imageshack.us/my.php?image=gc9postermsfq1.jpg)


Gira Gira
Chikara, Miura Shohei, Matsumoto Hiroya
Sakimoto Hiromi & Yuki Jutta
http://img384.imageshack.us/img384/7138/gc9030rinkis8.th.jpg (http://img384.imageshack.us/my.php?image=gc9030rinkis8.jpg) http://img122.imageshack.us/img122/1964/gc9031rinknr8.th.jpg (http://img122.imageshack.us/my.php?image=gc9031rinknr8.jpg) http://img224.imageshack.us/img224/7951/gc9032rinkxz4.th.jpg (http://img224.imageshack.us/my.php?image=gc9032rinkxz4.jpg)


Nakamura Aoi
http://img410.imageshack.us/img410/9284/gc9018nayz5.th.jpg (http://img410.imageshack.us/my.php?image=gc9018nayz5.jpg) http://img123.imageshack.us/img123/3281/gc9019napm4.th.jpg (http://img123.imageshack.us/my.php?image=gc9019napm4.jpg) http://img389.imageshack.us/img389/6314/gc9020naoh8.th.jpg (http://img389.imageshack.us/my.php?image=gc9020naoh8.jpg)

Hei
13-12-2008, 01:27 PM
Measuring
Inoue Masahiro
http://img123.imageshack.us/img123/4121/gc9045imho5.th.jpg (http://img123.imageshack.us/my.php?image=gc9045imho5.jpg) http://img381.imageshack.us/img381/2624/gc9044imge0.th.jpg (http://img381.imageshack.us/my.php?image=gc9044imge0.jpg)


Special Costume Shot vol 4
Okawa Genki
in Rurou Ni Kenshin
http://img75.imageshack.us/img75/9463/gc9084ogpq7.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=gc9084ogpq7.jpg) http://img339.imageshack.us/img339/8189/gc9085oghl8.th.jpg (http://img339.imageshack.us/my.php?image=gc9085oghl8.jpg)


Aiba Hiroki
Birthday Beach Party in Guam
http://img503.imageshack.us/img503/486/gc9076aibahyw2.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=gc9076aibahyw2.jpg) http://img354.imageshack.us/img354/8747/gc9077aibahwn4.th.jpg (http://img354.imageshack.us/my.php?image=gc9077aibahwn4.jpg)


Kiriyama Renn
http://img184.imageshack.us/img184/615/gc9078krenniy2.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=gc9078krenniy2.jpg) http://img208.imageshack.us/img208/2972/gc9079krennnk5.th.jpg (http://img208.imageshack.us/my.php?image=gc9079krennnk5.jpg) http://img184.imageshack.us/img184/2531/gc9080krennjr3.th.jpg (http://img184.imageshack.us/my.php?image=gc9080krennjr3.jpg)



Baba Toru
http://img120.imageshack.us/img120/9942/gc9054btqk8.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=gc9054btqk8.jpg) http://img123.imageshack.us/img123/4011/gc9055bttk2.th.jpg (http://img123.imageshack.us/my.php?image=gc9055bttk2.jpg) http://img120.imageshack.us/img120/6041/gc9056btdg5.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=gc9056btdg5.jpg) http://img122.imageshack.us/img122/5016/gc9057btbb2.th.jpg (http://img122.imageshack.us/my.php?image=gc9057btbb2.jpg)



Nakagauchi Masataka
http://img122.imageshack.us/img122/9198/gc9058nmxa9.th.jpg (http://img122.imageshack.us/my.php?image=gc9058nmxa9.jpg) http://img384.imageshack.us/img384/7141/gc9059nmam4.th.jpg (http://img384.imageshack.us/my.php?image=gc9059nmam4.jpg) http://img55.imageshack.us/img55/7279/gc9060nmco5.th.jpg (http://img55.imageshack.us/my.php?image=gc9060nmco5.jpg)



Hirata Yuichiro
http://img75.imageshack.us/img75/8858/gc9090hyqi6.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=gc9090hyqi6.jpg) http://img410.imageshack.us/img410/6514/gc9091hyau6.th.jpg (http://img410.imageshack.us/my.php?image=gc9091hyau6.jpg)

Hei
13-12-2008, 01:33 PM
Memorial Journey in Hakone
Furukawa Yuta and Watanabe Daisuke
http://img75.imageshack.us/img75/6570/gc9061fywdow7.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=gc9061fywdow7.jpg) http://img399.imageshack.us/img399/5947/gc9062fywdkr5.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=gc9062fywdkr5.jpg) http://img257.imageshack.us/img257/2213/gc9063fywdnn0.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=gc9063fywdnn0.jpg) http://img67.imageshack.us/img67/5415/gc9064fywdjb7.th.jpg (http://img67.imageshack.us/my.php?image=gc9064fywdjb7.jpg) http://img399.imageshack.us/img399/8826/gc9065fywdgr0.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=gc9065fywdgr0.jpg)



Sakurada Dori and Minami Keisuke
http://img368.imageshack.us/img368/8185/gc9069sdmkeb1.th.jpg (http://img368.imageshack.us/my.php?image=gc9069sdmkeb1.jpg) http://img354.imageshack.us/img354/8726/gc9070sdmklu5.th.jpg (http://img354.imageshack.us/my.php?image=gc9070sdmklu5.jpg) http://img361.imageshack.us/img361/3449/gc9071sdmkfm0.th.jpg (http://img361.imageshack.us/my.php?image=gc9071sdmkfm0.jpg) http://img354.imageshack.us/img354/482/gc9072sdmkll4.th.jpg (http://img354.imageshack.us/my.php?image=gc9072sdmkll4.jpg) http://img410.imageshack.us/img410/8525/gc9postersdmkqb0.th.jpg (http://img410.imageshack.us/my.php?image=gc9postersdmkqb0.jpg)


Relaxing Time
Kamakari Kenta and Murai Ryota
http://img399.imageshack.us/img399/6629/gc9073kenkenmran0.th.jpg (http://img399.imageshack.us/my.php?image=gc9073kenkenmran0.jpg) http://img361.imageshack.us/img361/8656/gc9074kenkenmraf9.th.jpg (http://img361.imageshack.us/my.php?image=gc9074kenkenmraf9.jpg) http://img503.imageshack.us/img503/6581/gc9075kenkenmrzy3.th.jpg (http://img503.imageshack.us/my.php?image=gc9075kenkenmrzy3.jpg)



Two of Fate
Kubota Yuki and Akiyama Shintaro
http://img122.imageshack.us/img122/6393/gc9087kykh8.th.jpg (http://img122.imageshack.us/my.php?image=gc9087kykh8.jpg) http://img122.imageshack.us/img122/4590/gc9086asps7.th.jpg (http://img122.imageshack.us/my.php?image=gc9086asps7.jpg)


Play Time with Dog & Cat
Hamao Kyosuke and Sakamoto Shougo
http://img175.imageshack.us/img175/1755/gc9088hksseb8.th.jpg (http://img175.imageshack.us/my.php?image=gc9088hksseb8.jpg) http://img75.imageshack.us/img75/3496/gc9089hkssbo9.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=gc9089hkssbo9.jpg)



credit to pali-mari@lj

kei_itsumo
13-12-2008, 06:54 PM
host này kiếm đc bộn tiền đây, may mới chỉ là ảnh. haha:crisp:
:be_beated2::be_beated2::be_beated2::be_beated2:

ss Hei cho em đặt hàng Kanta Hongo đc không??
Phải có mặt bé chứ....:crybaby::crybaby::sak_mau::sak_mau::big_ love::plzno2:

Hei
16-01-2009, 06:21 PM
:iluv:OGURI SHUN trên Kisaragi Photobook:iluv:


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_016.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_010.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_036.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_033.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_018.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_038.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_015.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_019.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_026.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_035.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_027.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_032.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_024.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_021.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_017.jpg
Oguri Shun 55,06MO MF (http://www.mediafire.com/?ynwmndnnutd) | MU (http://www.megaupload.com/?d=8I2IFZG3)

Hei
16-01-2009, 06:21 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_039.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_030.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_029.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_006.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_022.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_008.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_012.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_025.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_041.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240-4.jpg

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_007.jpghttp://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/s320x240_028.jpg
Shun & Keisuke 12,09MO MF (http://www.mediafire.com/?2djiu22ezyl) | MU (http://www.megaupload.com/?d=T5LWH9JS)


credit to creamy-amande

Azin
17-01-2009, 07:39 PM
OMG, Koide Keisuke, Oh my babe, come to me!!!

Hí hí, Hei mama dạo nì nuôi các em mập khỏe núng na núng nính nhìn iu qua đi mất... gì thì gì thích photobook nhất, ảnh Mag Nhật làm quái gì lúc nào cũng toàn chữ là chữ nhìn mún mệt... làm graphic cũng ko đẹp nữa!!!

Hei
17-01-2009, 08:02 PM
Có link down phần riêng của Keisuke ^^: http://www.mediafire.com/?ddwwm0jumjn

Azin
17-01-2009, 08:22 PM
Ối, Hei ơi, đừng làm em iu Hei thêm nữa thì mí anh lép về mất :t1:

Oh Koide, Koi-chan, oh my honey, tình iu dạo nì mũm mĩm quá đi mất, hehe, nhìn gò má mún cắn ghê... ôi thiệt là mún có cái Photobook của ROOKIES mà :((

Hei
20-01-2009, 09:18 PM
HERO VISION 30
(Click vào hình xem size lớn)

http://img294.imageshack.us/img294/2043/hv30000frontkz1.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30000frontkz1.jpg)


Sato Takeru
http://img297.imageshack.us/img297/2729/hv30001stft1.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30001stft1.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/3359/hv30003stat4.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30003stat4.jpg) http://img209.imageshack.us/img209/2022/hv30002stif5.th.jpg (http://img209.imageshack.us/my.php?image=hv30002stif5.jpg) http://img297.imageshack.us/img297/746/hv30004sthk6.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30004sthk6.jpg)
http://img525.imageshack.us/img525/3786/hv30005stfg3.th.jpg (http://img525.imageshack.us/my.php?image=hv30005stfg3.jpg)http://img502.imageshack.us/img502/1599/hv30posterstrm1.th.jpg (http://img502.imageshack.us/my.php?image=hv30posterstrm1.jpg)http://img105.imageshack.us/img105/4248/hv30postermomotarosom4.th.jpg (http://img105.imageshack.us/my.php?image=hv30postermomotarosom4.jpg)


Sakurada Dori
http://img205.imageshack.us/img205/758/hv30006sdkx4.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=hv30006sdkx4.jpg) http://img205.imageshack.us/img205/5859/hv30007sdve5.th.jpg (http://img205.imageshack.us/my.php?image=hv30007sdve5.jpg) http://img520.imageshack.us/img520/9056/hv30008sdba4.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=hv30008sdba4.jpg)


Sato Takeru
in Bloody Monday
http://img207.imageshack.us/img207/1982/hv30010stqb9.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30010stqb9.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/7376/hv30011sthk6.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30011sthk6.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/6739/hv30012stek3.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30012stek3.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/271/hv30013bloodymondaymt4.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30013bloodymondaymt4.jpg)

Hei
20-01-2009, 09:25 PM
KAMEN RIDER KIVA
into the Dark
Takeda Kouhei, Matsuda Kenji & Murata Mitsu
http://img297.imageshack.us/img297/45/hv30015ttkmkmmxq3.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30015ttkmkmmxq3.jpg) http://img93.imageshack.us/img93/1897/hv30014tkmkmmsz9.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=hv30014tkmkmmsz9.jpg) http://img93.imageshack.us/img93/6683/hv30016tkmkmmgx4.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=hv30016tkmkmmgx4.jpg) http://img520.imageshack.us/img520/7562/hv30017tkmkmmzw7.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=hv30017tkmkmmzw7.jpg)


Murata Mitsu
from Cool-up special Boys and Dogs
http://img294.imageshack.us/img294/8500/cubdmm02ur7.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=cubdmm02ur7.jpg) http://img516.imageshack.us/img516/786/cubdmm04fz9.th.jpg (http://img516.imageshack.us/my.php?image=cubdmm04fz9.jpg) http://img443.imageshack.us/img443/7762/cubdmm03cl1.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=cubdmm03cl1.jpg)
http://img514.imageshack.us/img514/2134/cubdmm05uk3.th.jpg (http://img514.imageshack.us/my.php?image=cubdmm05uk3.jpg) http://img443.imageshack.us/img443/232/cubdmm06jm8.th.jpg (http://img443.imageshack.us/my.php?image=cubdmm06jm8.jpg)


The king of Fangaia
Yamamoto Shouma
http://img174.imageshack.us/img174/2601/hv30019ysaw6.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=hv30019ysaw6.jpg) http://img297.imageshack.us/img297/8086/hv30018ysqw4.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30018ysqw4.jpg)


ENGINE SENTAI GO-ONGER
Furuhara Yasuhisa
http://img93.imageshack.us/img93/6528/hv30024goongerfykn7.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=hv30024goongerfykn7.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/9111/hv30025goongerfycn5.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30025goongerfycn5.jpg) http://img172.imageshack.us/img172/1291/hv30026goongerfywb3.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=hv30026goongerfywb3.jpg)


Kataoka Shinwa, Ebisawa Kenji & Tokuyama Hidenori
http://img292.imageshack.us/img292/6967/hv30027goongerksekthzv7.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=hv30027goongerksekthzv7.jpg) http://img172.imageshack.us/img172/8043/hv30028goongerksekthjp0.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=hv30028goongerksekthjp0.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/1011/hv30029goongerksekthkt9.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30029goongerksekthkt9.jpg)


KEITAI SOUSAKAN 7
Kubota Masataka & Matsuda Satoshi
http://img502.imageshack.us/img502/7737/hv30032kmmsvl5.th.jpg (http://img502.imageshack.us/my.php?image=hv30032kmmsvl5.jpg) http://img297.imageshack.us/img297/1886/hv30033kmmset8.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30033kmmset8.jpg)


TOMICA RESCUE HERO FORCE
Izuka Kenta
http://img405.imageshack.us/img405/9366/hv30034iksm6.th.jpg (http://img405.imageshack.us/my.php?image=hv30034iksm6.jpg) http://img105.imageshack.us/img105/416/hv30035ikfn9.th.jpg (http://img105.imageshack.us/my.php?image=hv30035ikfn9.jpg)

Hei
20-01-2009, 09:31 PM
D-BOYS
Araki Hirofumi, Suzuki Hiroki & Adachi Osamu
http://img172.imageshack.us/img172/1663/hv30036dboysahshaoul1.th.jpg (http://img172.imageshack.us/my.php?image=hv30036dboysahshaoul1.jpg) http://img93.imageshack.us/img93/8085/hv30037dboysahshaolm7.th.jpg (http://img93.imageshack.us/my.php?image=hv30037dboysahshaolm7.jpg) http://img174.imageshack.us/img174/1364/hv30038dboysahshaogq4.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=hv30038dboysahshaogq4.jpg) http://img297.imageshack.us/img297/2490/hv30039dboysahshaono9.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30039dboysahshaono9.jpg)


SAITOH SIDE
Saitoh Takumi & Kato Kazuki
http://img520.imageshack.us/img520/2083/hv30041stda8.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=hv30041stda8.jpg) http://img405.imageshack.us/img405/3433/hv30042kkvo8.th.jpg (http://img405.imageshack.us/my.php?image=hv30042kkvo8.jpg) http://img520.imageshack.us/img520/9171/hv30043kkbq4.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=hv30043kkbq4.jpg)
http://img520.imageshack.us/img520/8339/hv30044stkkau0.th.jpg (http://img520.imageshack.us/my.php?image=hv30044stkkau0.jpg) http://img103.imageshack.us/img103/7381/hv30045stkkjc8.th.jpg (http://img103.imageshack.us/my.php?image=hv30045stkkjc8.jpg)


7DUMMY BLUES
PureBOYS
http://img294.imageshack.us/img294/5651/hv30046pureboysqw1.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30046pureboysqw1.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/2716/hv30047pureboysvk0.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30047pureboysvk0.jpg) http://img177.imageshack.us/img177/6167/hv30048pureboysso6.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=hv30048pureboysso6.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/9480/hv30049pureboysvf2.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30049pureboysvf2.jpg)


COOKING
Takiguchi Yukihiro, Minami Keisuke, Aiba Hiroki,
Kiriyama Renn, Kanesaki Kentaro, Takagi Shinpei,
Sakurada Dori & Nakayama Masei
http://img403.imageshack.us/img403/662/hv30053mktssdhw7.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=hv30053mktssdhw7.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/6482/hv30052ahtykrennkknmvg1.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30052ahtykrennkknmvg1.jpg) http://img403.imageshack.us/img403/4462/hv30055ahtykrennkknmmktzb8.th.jpg (http://img403.imageshack.us/my.php?image=hv30055ahtykrennkknmmktzb8.jpg)
http://img514.imageshack.us/img514/3410/hv30054ahtykrennkknmmktog4.th.jpg (http://img514.imageshack.us/my.php?image=hv30054ahtykrennkknmmktog4.jpg) http://img405.imageshack.us/img405/2641/hv30056ahtykrennkknmmktii5.th.jpg (http://img405.imageshack.us/my.php?image=hv30056ahtykrennkknmmktii5.jpg)


Furukawa Yuta
http://img292.imageshack.us/img292/5706/hv30060fyza7.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=hv30060fyza7.jpg) http://img210.imageshack.us/img210/3370/hv30061fyix1.th.jpg (http://img210.imageshack.us/my.php?image=hv30061fyix1.jpg) http://img292.imageshack.us/img292/7324/hv30062fysx3.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=hv30062fysx3.jpg)

Hei
20-01-2009, 09:40 PM
Baba Toru & Nakagauchi Masataka
http://img502.imageshack.us/img502/7815/hv30063btnmhf4.th.jpg (http://img502.imageshack.us/my.php?image=hv30063btnmhf4.jpg) http://img232.imageshack.us/img232/171/hv30065btnmsk2.th.jpg (http://img232.imageshack.us/my.php?image=hv30065btnmsk2.jpg) http://img242.imageshack.us/img242/4079/hv30064btnmqb8.th.jpg (http://img242.imageshack.us/my.php?image=hv30064btnmqb8.jpg)
http://img292.imageshack.us/img292/4651/hv30067btnmjv1.th.jpg (http://img292.imageshack.us/my.php?image=hv30067btnmjv1.jpg) http://img502.imageshack.us/img502/5181/hv30066btnmjf3.th.jpg (http://img502.imageshack.us/my.php?image=hv30066btnmjf3.jpg) http://img232.imageshack.us/img232/6215/hv30068btnmqe0.th.jpg (http://img232.imageshack.us/my.php?image=hv30068btnmqe0.jpg)


TENNIS CLUB
Kato Keisuke & Inoue Masahiro
http://img177.imageshack.us/img177/1105/hv30070kkimfx3.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=hv30070kkimfx3.jpg) http://img174.imageshack.us/img174/8450/hv30071kkimye0.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=hv30071kkimye0.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/8453/hv30072kkimxf2.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30072kkimxf2.jpg)


ALICE IN WONDERLAND
Aiba Hiroki
:sadcorner:(cái quái gì thế này???!!!)
http://img120.imageshack.us/img120/6613/hv30073aibahiv0.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=hv30073aibahiv0.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/8646/hv30075aibahpw6.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30075aibahpw6.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/3046/hv30074aibahsr3.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30074aibahsr3.jpg)


YOSHITSUNE
Takagi Shinpei & Okawa Genki
http://img177.imageshack.us/img177/286/hv30078yoshitsunetsogau5.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=hv30078yoshitsunetsogau5.jpg) http://img177.imageshack.us/img177/8696/hv30079yoshitsunetsogqb0.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=hv30079yoshitsunetsogqb0.jpg)


KARUKANARU TOKI NO NAKA DE MAIHITOYO
Juri & Nemoto Masakazu
http://img177.imageshack.us/img177/1271/hv30080maihitoyojurinmgl4.th.jpg (http://img177.imageshack.us/my.php?image=hv30080maihitoyojurinmgl4.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/7581/hv30081maihitoyojurinmoo2.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30081maihitoyojurinmoo2.jpg)


30-DELUX
Sakamoto Kazuya, Sakamoto Naoya,
Suzuki Hiroki & Nakamura Seijiro
http://img294.imageshack.us/img294/2849/hv3008230deluxsksnshnswr0.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv3008230deluxsksnshnswr0.jpg) http://img174.imageshack.us/img174/3873/hv3008330deluxsksnshnsaa7.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=hv3008330deluxsksnshnsaa7.jpg)


TOKUSOU SENTAI DEKARANGER
Sainei Ryuji, Yoshida Tomokazu,
Hayashi Tsuyoshi & Ito Yosuke
http://img120.imageshack.us/img120/4014/hv30084dekarangersrythtvk8.th.jpg (http://img120.imageshack.us/my.php?image=hv30084dekarangersrythtvk8.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/7622/hv30085dekarangersrythtuu6.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30085dekarangersrythtuu6.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/4840/hv30087dekarangersrythtxv0.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv30087dekarangersrythtxv0.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/9554/hv30086dekarangersrythtot8.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30086dekarangersrythtot8.jpg)


Shinotani Hijiri
http://img207.imageshack.us/img207/451/hv30050shox6.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv30050shox6.jpg) http://img297.imageshack.us/img297/826/hv30051shud8.th.jpg (http://img297.imageshack.us/my.php?image=hv30051shud8.jpg)


Everything up there: MU (http://www.megaupload.com/?d=HDN615IX) or MF (http://www.mediafire.com/?anzhkjqxz1m)


credit to pali-mari

Lilac
21-01-2009, 12:22 PM
:sadcorner:Hix... Hei-mama lại "khai quật" cái :sak_mau::sak_mau:"hầm-mộ-chết-chóc" :sak_mau::sak_mau:này lên đấy! :sadcorner:

Không khéo toàn thể nhân dân JPNer phải đi tiếp máu gấp :knock-knock::knock-knock:(girl thì... miễn bàn:shy::shy:, còn boy thì... ganh tị :roar:-> hộc máu :roar::)) )

Hei
22-01-2009, 11:34 AM
:crisp:Chậc, muốn "buôn bán" đc thì fải show "hàng" chứ ss, fải bày ra để thiên hạ thấy là mình-có-những-gì :aaa:perfect.

Hei
09-02-2009, 03:41 PM
:crisp::crisp:Chuẩn bị đợt "show hàng" cực kỳ hoành tráng chào mừng 14/2. Nhớ dự trữ nhiều máu nhá:be_beated2::be_beated2:

Hei
13-02-2009, 12:30 AM
:crisp:Nhằm chào mừng ngày vờlờtờ, HOST CLUB sẽ mở một đợt show hàng đặc biệt :crisp:
:crisp:(chuẩn bị sẵn máu dự trữ đi nhá):crisp:


Tamaki Hiroshi
[click vào xem size lớn]

KYOTO

http://img13.imageshack.us/img13/2895/thcolor01md7.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor01md7.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/9996/thcolor02av5.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor02av5.jpg)

http://img17.imageshack.us/img17/421/thcolor0304yq3.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor0304yq3.jpg) http://img5.imageshack.us/img5/4253/thcolor0506oo7.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor0506oo7.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/9682/thcolor07rr3.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor07rr3.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/2929/thcolor08tk7.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor08tk7.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/7549/thcolor09ce0.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor09ce0.jpg)
http://img23.imageshack.us/img23/1250/thcolor10od4.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor10od4.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/2728/thcolor11jv8.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor11jv8.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/9711/thcolor12bt3.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor12bt3.jpg)

http://img21.imageshack.us/img21/4755/thcolor14dl7.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=thcolor14dl7.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/3457/thcolor13pq8.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor13pq8.jpg)

http://img14.imageshack.us/img14/5184/thcolor16dw1.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor16dw1.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/3752/thcolor15ku0.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor15ku0.jpg)

Hei
13-02-2009, 12:32 AM
http://img13.imageshack.us/img13/1990/thcolor18yk5.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor18yk5.jpg) http://img5.imageshack.us/img5/9262/thcolor17he2.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor17he2.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/1043/thcolor19dh6.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor19dh6.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/3137/thcolor20te2.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor20te2.jpg)

http://img5.imageshack.us/img5/4154/thcolor22vl6.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor22vl6.jpg) http://img14.imageshack.us/img14/7779/thcolor21jh6.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor21jh6.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/7448/thcolor24xd1.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor24xd1.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/474/thcolor23yj4.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor23yj4.jpg)

http://img5.imageshack.us/img5/8079/thcolor25yv5.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor25yv5.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/4309/thcolor26kb4.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor26kb4.jpg) http://img17.imageshack.us/img17/1778/thcolor27if7.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor27if7.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/6089/thcolor28nl5.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor28nl5.jpg)

http://img17.imageshack.us/img17/5596/thcolor29xu1.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor29xu1.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/6673/thcolor30pp8.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor30pp8.jpg)

http://img17.imageshack.us/img17/8025/thcolor31bn2.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor31bn2.jpg)
http://img23.imageshack.us/img23/9875/thcolor32fo8.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor32fo8.jpg)

Hei
13-02-2009, 12:36 AM
SINGAPORE

http://img21.imageshack.us/img21/2856/thcolor33tb9.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=thcolor33tb9.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/9614/thcolor34iy5.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor34iy5.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/8801/thcolor36ws9.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor36ws9.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/7046/thcolor35sh2.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor35sh2.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/6205/thcolor37wc4.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor37wc4.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/3802/thcolor38qt7.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=thcolor38qt7.jpg)

http://img14.imageshack.us/img14/6612/thcolor40mo3.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor40mo3.jpg) http://img14.imageshack.us/img14/3149/thcolor39id7.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor39id7.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/4629/thcolor41uf2.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor41uf2.jpg) http://img5.imageshack.us/img5/217/thcolor42od9.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor42od9.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/7489/thcolor43vh2.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=thcolor43vh2.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/1985/thcolor44zy9.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor44zy9.jpg)

http://img17.imageshack.us/img17/3166/thcolor46eh6.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor46eh6.jpg) http://img14.imageshack.us/img14/4347/thcolor45sf3.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor45sf3.jpg)

Hei
13-02-2009, 12:39 AM
http://img21.imageshack.us/img21/4636/thcolor47kd0.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=thcolor47kd0.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/1863/thcolor50hm9.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor50hm9.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/2567/thcolor49ig0.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor49ig0.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/1028/thcolor51mo2.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor51mo2.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/547/thcolor52oc7.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor52oc7.jpg)

http://img14.imageshack.us/img14/2575/thcolor53tp0.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor53tp0.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/6020/thcolor54iw8.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor54iw8.jpg) http://img17.imageshack.us/img17/1403/thcolor55xu7.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor55xu7.jpg) http://img13.imageshack.us/img13/1010/thcolor56oh9.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor56oh9.jpg)

http://img13.imageshack.us/img13/7513/thcolor58ug1.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor58ug1.jpg) http://img12.imageshack.us/img12/5441/thcolor57mk5.th.jpg (http://img12.imageshack.us/my.php?image=thcolor57mk5.jpg)

http://img13.imageshack.us/img13/7194/thcolor59zx5.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor59zx5.jpg)
http://img14.imageshack.us/img14/784/thcolor60qq9.th.jpg (http://img14.imageshack.us/my.php?image=thcolor60qq9.jpg)

http://img21.imageshack.us/img21/5669/thcolor62lq0.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=thcolor62lq0.jpg) http://img17.imageshack.us/img17/4118/thcolor61om6.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=thcolor61om6.jpg)

http://img13.imageshack.us/img13/1406/thcolor63ih1.th.jpg (http://img13.imageshack.us/my.php?image=thcolor63ih1.jpg)








credit to pali-mari

taikoyoshioka
14-02-2009, 02:22 PM
Woa, nhiều hình quá xDD~ Cám ơn sis Hei nhìu nhìu lắm >:D< Mà đống hình ở Sing của Hiroki hình như là hình cũ hở sis :"D Tại em thấy tóc của Hiroki nhuộm vàng ><

Hei
14-02-2009, 02:33 PM
Mấy cái này nằm trong photobook của anh đấy em.(click vào xem size lớn)
http://img23.imageshack.us/img23/3069/thcolorbacknh9.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolorbacknh9.jpg) http://img5.imageshack.us/img5/7936/thcolorfronttd8.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolorfronttd8.jpg)
Tiếp nhá :01:



===============

http://img9.imageshack.us/img9/9701/thcolor064nv1.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor064nv1.jpg)

http://img9.imageshack.us/img9/1253/thcolor065xg0.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor065xg0.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/6263/thcolor066re4.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor066re4.jpg)

http://img18.imageshack.us/img18/5115/thcolor068ux7.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=thcolor068ux7.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/306/thcolor067dc0.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor067dc0.jpg)

http://img8.imageshack.us/img8/4292/thcolor069bp9.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor069bp9.jpg)
http://img5.imageshack.us/img5/9135/thcolor070yt1.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor070yt1.jpg)

http://img8.imageshack.us/img8/3092/thcolor073mf2.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor073mf2.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/2213/thcolor074tv7.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor074tv7.jpg)

http://img18.imageshack.us/img18/3412/thcolor075dr0.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=thcolor075dr0.jpg)
http://img9.imageshack.us/img9/151/thcolor076jx6.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor076jx6.jpg)

kei_itsumo
14-02-2009, 02:37 PM
anh nì.....lạ hoắc

Hei
14-02-2009, 02:41 PM
http://img24.imageshack.us/img24/3338/thcolor077jw4.th.jpg (http://img24.imageshack.us/my.php?image=thcolor077jw4.jpg) http://img15.imageshack.us/img15/986/thcolor078nm8.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=thcolor078nm8.jpg)

http://img7.imageshack.us/img7/2668/thcolor078cv8.th.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=thcolor078cv8.jpg)http://img8.imageshack.us/img8/5589/thcolor077ou6.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor077ou6.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/1074/thcolor079pq7.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor079pq7.jpg) http://img18.imageshack.us/img18/6601/thcolor080xu2.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=thcolor080xu2.jpg) http://img7.imageshack.us/img7/7133/thcolor082nc8.th.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=thcolor082nc8.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/1253/thcolor081nw8.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor081nw8.jpg)

http://img8.imageshack.us/img8/4629/thcolor084tx4.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor084tx4.jpg) http://img18.imageshack.us/img18/949/thcolor083tik8.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=thcolor083tik8.jpg)

http://img10.imageshack.us/img10/1014/thcolor085ee4.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=thcolor085ee4.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/4797/thcolor086lq1.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor086lq1.jpg) http://img5.imageshack.us/img5/7724/thcolor087gx2.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor087gx2.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/6614/thcolor088zm8.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor088zm8.jpg)

http://img23.imageshack.us/img23/5306/thcolor090mj7.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor090mj7.jpg) http://img10.imageshack.us/img10/6963/thcolor089hr5.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=thcolor089hr5.jpg)

http://img10.imageshack.us/img10/733/thcolor092os9.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=thcolor092os9.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/7102/thcolor091pp2.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor091pp2.jpg)

http://img7.imageshack.us/img7/1164/thcolor093eq9.th.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=thcolor093eq9.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/9499/thcolor094nk1.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor094nk1.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/5594/thcolor095fw3.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor095fw3.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/7110/thcolor096hl8.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor096hl8.jpg)

Hei
14-02-2009, 02:41 PM
http://img23.imageshack.us/img23/5200/thcolor097zz2.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor097zz2.jpg) http://img10.imageshack.us/img10/1066/thcolor098cd9.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=thcolor098cd9.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/5773/thcolor099tr7.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor099tr7.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/7448/thcolor100ep1.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=thcolor100ep1.jpg)

http://img5.imageshack.us/img5/5939/thcolor101az5.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor101az5.jpg) http://img7.imageshack.us/img7/5296/thcolor102jt6.th.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=thcolor102jt6.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/4387/thcolor104fx2.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=thcolor104fx2.jpg) http://img18.imageshack.us/img18/9742/thcolor103ue3.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=thcolor103ue3.jpg)

http://img8.imageshack.us/img8/8385/thcolor107qn5.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=thcolor107qn5.jpg) http://img5.imageshack.us/img5/3917/thcolor108jh2.th.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=thcolor108jh2.jpg) http://img7.imageshack.us/img7/50/thcolor109ld9.th.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=thcolor109ld9.jpg)






credit to pali_mari

:hehe: Lạ với cưng thôi, chứ cực cực cực nổi đấy.

Lilac
14-02-2009, 04:31 PM
:frozesweat: Má ơi! Tamaki!!! :iluv::iluv::iluv: Má ơi... truyền máu cho con gấp gấp!!!!!!!


:sak_mau::sak_mau::sak_mau:

Hei ơi, kưng giết ss!!! Chơi "hàng" kiểu này dễ khiến nhiều người bị... đột quỵ lắm kưng!!! áh.....


:sak_mau::sak_mau::dead::scaredya::dead::scaredya:


Áh....


:jogging: Àh quên, tỉnh dậy 2s đi kiu ss Chí! Pả mê him này còn... kinh dị... cỡ mình! :jogging:

Ha hớn hở
17-02-2009, 10:26 AM
Ôi Tamaki~~~
Bé Hei chơi ác :((
Nhưng mà cám ơn kưng nhé :D
Lê lết đi làm sub tiếp. Hei xem "Người nai" chứ? (quảng cáo :p)

Hei
17-02-2009, 11:44 AM
:be_beated2::be_beated2:dạ xem, gì chứ em thik "hươu, nai" lắm ss :hehe:
:"> Từ giờ có hình gì mới của Tamaki là up liền.

tinnygy
17-02-2009, 11:47 AM
Sết-xi TAMAKI :be_beated2::be_beated2::be_beated2:

Ha hớn hở
17-02-2009, 01:39 PM
Chả hiểu sao dáng bạn Tamaki đô con thế mà mặt thì ốm nhách...
Thích mấy hình bạn í ăn thứ gì đó, cute khủng khiếp. Nhưng mà ko thích mấy hình tắm táp ngủ nghỉ đâu :(( :((:((

Hei
17-02-2009, 04:34 PM
:hehe: bổ sung: ko thích mấy hình tắm táp ngủ nghỉ bị show ra như vậy đâu, để mình ss Chí xem thoai :hehe:

Hei
25-02-2009, 11:48 PM
Của bé Tép đây :hehe:


Ohno Satoshi
(click vào xem size lớn)

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_00157azy.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=00157azy.jpg)
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=wtteju1ztzx&thumb=6
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=mqziyzydmth&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=20wmyfoj1yz&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=zmwtgmwyjmw&thumb=4
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=l2xmzuxnmjj&thumb=6
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=znxu0gh2zg5&thumb=6
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=yniygttn0y5&thumb=6
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=iqgjomho3jz&thumb=6
http://www.megaupload.com/?d=GSJ2K6QO


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/preview.png
DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/download.php?ndztutkdzw3)
(zip size: 53.4 MB)


credit to boys_paper







======================================

(Tiếp theo sẽ là ss Hachi) :">





Tamaki Hiroshi
[click vào xem size lớn]


http://img339.imageshack.us/img339/3018/tvh5103thhk8.th.jpg (http://img339.imageshack.us/my.php?image=tvh5103thhk8.jpg) http://img75.imageshack.us/img75/3712/tvh5104thnn8.th.jpg (http://img75.imageshack.us/my.php?image=tvh5104thnn8.jpg) http://img53.imageshack.us/img53/6549/tvh5105thyq0.th.jpg (http://img53.imageshack.us/my.php?image=tvh5105thyq0.jpg)

http://img296.imageshack.us/img296/6069/tvh5106thsu3.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=tvh5106thsu3.jpg) http://img444.imageshack.us/img444/2839/tvh5107thfy4.th.jpg (http://img444.imageshack.us/my.php?image=tvh5107thfy4.jpg) http://img296.imageshack.us/img296/4285/tvh5109thdm5.th.jpg (http://img296.imageshack.us/my.php?image=tvh5109thdm5.jpg)

http://img174.imageshack.us/img174/2716/tvh2coverna6.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=tvh2coverna6.jpg)

http://img142.imageshack.us/img142/9210/tvh2th02zl7.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=tvh2th02zl7.jpg)http://img214.imageshack.us/img214/2650/tvh2th01vf1.th.jpg (http://img214.imageshack.us/my.php?image=tvh2th01vf1.jpg)
http://img142.imageshack.us/img142/4237/tvh2th03up3.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=tvh2th03up3.jpg) http://img142.imageshack.us/img142/5720/tvh2th04vq6.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=tvh2th04vq6.jpg)

http://img214.imageshack.us/img214/1016/tvh2th05wv5.th.jpg (http://img214.imageshack.us/my.php?image=tvh2th05wv5.jpg) http://img174.imageshack.us/img174/5431/tvh2th06dg5.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=tvh2th06dg5.jpg) http://img142.imageshack.us/img142/100/tvh2th10ga3.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=tvh2th10ga3.jpg) http://img142.imageshack.us/img142/7239/tvh2th09up1.th.jpg (http://img142.imageshack.us/my.php?image=tvh2th09up1.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_anan33.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=anan33.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_anan34.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=anan34.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_tamaki.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=tamaki.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_tamaki1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=tamaki1.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_tamaki2.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=tamaki2.jpg) http://img352.imageshack.us/img352/7605/voguejapanboys4ul0.th.jpg (http://img352.imageshack.us/my.php?image=voguejapanboys4ul0.jpg)

Hei
26-02-2009, 03:31 AM
http://img174.imageshack.us/img174/6888/200612junon01pu3.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=200612junon01pu3.jpg) http://img174.imageshack.us/img174/4087/200612junon02pg0.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=200612junon02pg0.jpg) http://img329.imageshack.us/img329/1338/200612junon03ix0.th.jpg (http://img329.imageshack.us/my.php?image=200612junon03ix0.jpg) http://img174.imageshack.us/img174/8841/200612junon04ft4.th.jpg (http://img174.imageshack.us/my.php?image=200612junon04ft4.jpg)

http://img402.imageshack.us/img402/9504/tamakihiroshi1smallbn8.th.jpg (http://img402.imageshack.us/my.php?image=tamakihiroshi1smallbn8.jpg) http://img166.imageshack.us/img166/1181/200611tvguide11181124noun4.th.jpg (http://img166.imageshack.us/my.php?image=200611tvguide11181124noun4.jpg) http://img227.imageshack.us/img227/2600/tamaki3vt8.th.jpg (http://img227.imageshack.us/my.php?image=tamaki3vt8.jpg) http://img227.imageshack.us/img227/7245/tamaki2nq3.th.jpg (http://img227.imageshack.us/my.php?image=tamaki2nq3.jpg) http://img227.imageshack.us/img227/9715/tamakimn9.th.jpg (http://img227.imageshack.us/my.php?image=tamakimn9.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000ph07x.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000ph07x.jpg)


http://www.mediafire.com/?bczbdnyqtty
http://www.megaupload.com/?d=SSFYJJM0
http://www.megaupload.com/?d=ZO0PNIJ5
http://www.mediafire.com/?3tiwjdxffbr



credit to boyspaper

Ha hớn hở
26-02-2009, 09:03 AM
Hic, biết là bạn Tamaki ỷ đô con nên mặc áo tay ngắn để khoe tay đẹp, nhưng vẫn thích bạn mặc áo vét hơn...
Mấy tấm bạn quảng cáo điện thoại, nhìn mà thèm...
...cái điện thoại!

Cám ơn bé Hei nhiều :x

Hei
26-02-2009, 11:36 AM
:sadcorner::sadcorner:hix, em fải công nhận, anh Tamaki manly thiệt. Nhưng có mấy lúc ốm quá, nhìn xót :sadcorner: nhìn y chang thằng bạn cấp III của em:sadcorner:

Hei
27-02-2009, 08:10 PM
(Giao hàng cho ss li:t2: )



Ryo Nishikido
(click vào tia cho kỹ)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_30876_scan0017_122_1086lo.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=30876_scan0017_122_1086lo.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_31189_scan0018_122_914lo.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=31189_scan0018_122_914lo.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_45139_fF_122_105lo.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=45139_fF_122_105lo.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_feb09_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=feb09_02.jpg)
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_july08_05.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=july08_05.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jun08_03.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jun08_03.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_mar09_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=mar09_02.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_may08_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=may08_02.jpg)
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_news1079jq9.png (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=news1079jq9.png) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_sep08_08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=sep08_08.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_seventeenjapan016.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=seventeenjapan016.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_seventeenjapan017.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=seventeenjapan017.jpg)
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_dec08_09.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=dec08_09.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_feb09_08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=feb09_08.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_mar09_08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=mar09_08.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_oct08_04.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=oct08_04.jpg)

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0005agec.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0005agec.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0005bw9y.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0005bw9y.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0005c8wc.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0005c8wc.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0005dw3d.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0005dw3d.jpg)

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0005fezz.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0005fezz.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000d393w.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000d393w.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000d4pb5.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000d4pb5.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000d5qfw.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000d5qfw.jpg)

Hei
27-02-2009, 08:10 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000ab94q.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000ab94q.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000ac6wf.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000ac6wf.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000adgde.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000adgde.jpg)

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000aw4hy.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000aw4hy.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000axfrc.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000axfrc.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_news-firstconcert2007intaipei-folde.png (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=news-firstconcert2007intaipei-folde.png)

http://www.mediafire.com/?khzojgivkeo
http://www.mediafire.com/?jg5wdnndrlw
http://www.mediafire.com/?wzk54dmdrjm



credit to boyspaper


:sadcorner:Còn nhiều nữa mừ em nàm biếng quớ.

Lilac
27-02-2009, 10:57 PM
:iluv::iluv: OMG!! :iluv::iluv:


:sak_mau::sak_mau::sak_mau::sak_mau::sak_mau:


Ui mẹ ơi, chờ xíu..... đi BV tiếp máu! :hurry::hurry:
Ko biết đêm hôm thế này BV có mở cửa bán máu ko nữa!!:hmmm: Lo quá!!:ahhyes:

OMG!!!

:big_love: iêu kưng quá Heian ui!! :big_love:

jewelpham
28-02-2009, 08:52 AM
Heian-sama ơi, sama có thể cho em vài tấm của Ueda Tatsuya và Nakamaru Yuinichi trong nhóm KAT-TUN được không ạ:blingeye:. Dạo này bị mê hoặc bởi hai anh này:shy:. Anh Ueda có nụ cười duyên làm em phải ngất ngây gần mấy tháng nay rồi. Còn anh Nakamaru thì manly quá, em cũng chết đứ đừ luôn.:big_love:
Nếu Heian-sama có thể post mấy tấm anh Ueda cười, anh Nakamaru nằm tắm bồn và mặc đồ vest được không ạ:ahaa:. Cảm ơn Heian-sama nhiều lắm luôn đó:blingeye:.

P/S: mấy tấm của Tamaki-san, nhất là tấm đứng vòi sen...:be_beated2: em coi xong và cảm thấy rằng mình thiếu máu trầm trọng:dead:.

Hei
28-02-2009, 03:56 PM
( To: jewelpham :"> Yuichi sinh cùng ngày cùng tháng với Hei 4/9, chỉ có khác năm thôi :">)



Ueda Tatsuya và Nakamaru Yuichi
(ko muốn xịt máu thì đừng click vào hình =)))


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_aug08_06.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=aug08_06.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_aug08_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=aug08_07.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_july08_01.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=july08_01.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_july08_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=july08_02.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_july08_08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=july08_08.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_july08_09.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=july08_09.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jun08_03-1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jun08_03-1.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jun08_04.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jun08_04.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_nov08_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=nov08_07.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_nov08_08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=nov08_08.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_feb09_04.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=feb09_04.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_feb09_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=feb09_07.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_nov08_01.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=nov08_01.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_nov08_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=nov08_02.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7537378-202.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7537378-202.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7537378-207.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7537378-207.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7537378-208.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7537378-208.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7539638-116.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7539638-116.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_mar09_05.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=mar09_05.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_mar09_06.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=mar09_06.jpg)

Hei
28-02-2009, 03:57 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_000e1q7e.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=000e1q7e.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_01cdf0094786152a6a60fba3.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=01cdf0094786152a6a60fba3.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_01lxc.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=01lxc.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-126.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-126.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-127.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-127.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-128.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-128.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-4.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-4.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-5.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-5.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-6.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-6.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_oct08_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=oct08_02.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_dec08_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=dec08_02.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_dec08_06.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=dec08_06.jpg)

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_dec08_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=dec08_07.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jan08_00.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jan08_00.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jan08_03.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jan08_03.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jan08_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jan08_07.jpg)

http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_jan08_08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=jan08_08.jpg)
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_mar09_03.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=mar09_03.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_mar09_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=mar09_07.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_oct08_04-1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=oct08_04-1.jpg)

Hei
28-02-2009, 04:00 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_00063qts.png (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=00063qts.png) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0007.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0007.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_0009.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=0009.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_062.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=062.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_14-1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=14-1.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_3344644e01fd2a02b3de05a6.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=3344644e01fd2a02b3de05a6.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_87c17cb783f577ef31add1d3.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=87c17cb783f577ef31add1d3.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_95626863.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=95626863.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_sep08_08-1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=sep08_08-1.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_002lo1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=002lo1.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_005dkdk.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=005dkdk.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_020i0.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=020i0.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_03ghgf.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=03ghgf.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_2a0ar5s.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=2a0ar5s.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_2d7b7c44751f5194b2b7dc8d.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=2d7b7c44751f5194b2b7dc8d.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_783fba2036e2c0a4f22c99be4dc51ff7123.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=783fba2036e2c0a4f22c99be4dc51ff7123.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-129.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-129.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_A7513620-7.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=A7513620-7.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_sep08_07.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=sep08_07.jpg)

Hei
28-02-2009, 04:12 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003ehp1d.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003ehp1d.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_UedactKTconcertpaparazzi08.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=UedactKTconcertpaparazzi08.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_aug08_01.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=aug08_01.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_aug08_05.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=aug08_05.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_july08_03.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=july08_03.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_kattun7.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=kattun7.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_ta_wu0506_03.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=ta_wu0506_03.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_vaguelyinnocentLJTVPia6December2-3.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=vaguelyinnocentLJTVPia6December2-3.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_vaguelyinnocentLJcomKTMyojoMarch-10.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=vaguelyinnocentLJcomKTMyojoMarch-10.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_vaguelyinnocentLJcomKTMyojoMarch-7.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=vaguelyinnocentLJcomKTMyojoMarch-7.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_95626918.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=95626918.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_Myojo-2003-05-Kattun-04.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=Myojo-2003-05-Kattun-04.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_ad57957ed26493200dd7da25.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=ad57957ed26493200dd7da25.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_aug08_02.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=aug08_02.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_aug08_04.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=aug08_04.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_dd7a7d3eff33d02b70cf6cd9.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=dd7a7d3eff33d02b70cf6cd9.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_maru01.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=maru01.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_maruueda001qt1.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=maruueda001qt1.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_murasaki2680img54xb.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=murasaki2680img54xb.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_ta_ptt0410_06.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=ta_ptt0410_06.jpg)

Hei
28-02-2009, 04:13 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003ekexk.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003ekexk.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003ew0gx.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003ew0gx.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003g9645.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003g9645.jpg)


http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003h5w73.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003h5w73.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003hs9pe.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003hs9pe.jpg) http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/th_003k6agx.jpg (http://s211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/?action=view&current=003k6agx.jpg)









credit to eragon22

jewelpham
01-03-2009, 07:31 AM
Heian-sama, EM YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU HEIAN-SAMA VẠN VẠN VẠN LẦN.:iluv::iluv::iluv::iluv::iluv::iluv:
Nakamaru-người đàn ông chân chính của em:big_love:, Ueda-hoàng tử của lòng em.:t6: Ueda-san cười duyên làm em mất máu:be_beated2:, Nakamaru-san lịch thiệp làm em tràn đầy sức sống:phew:. 2 anh vừa đấm vừa xoa thế này làm em sống sao nổi:shy:.
Heian-sama ơi, sama thêm vài tấm Yuichi-san nằm bồn tắm đi ạ:ahaa:. Mấy tấm đó mới thấy độ sexy của Nakamaru là quá tải luôn:be_beated2:. (em có 1 tấm duy nhất mà con bạn cướp mất rồi:sadist:)

Hei
01-03-2009, 02:50 PM
:sak_mau::sak_mau:em làm ơn, cho Heian-sama sống nốt fần đời còn lại với các em xinh zai khác:sak_mau: chít vì mất máu với vài em thì sama ko cam tâm.
:plzno:vẫn còn nhiều em đang chờ mình "khám phá" , ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~~~~~

jewelpham
02-03-2009, 10:08 AM
Hì hì hì, thế thôi em không nhờ Heian-sama nữa ạ ^^, kẻo em lại mang tội với tất cả những người yêu giai đẹp mất, hihihi ^o^. Nhưng sama cho em hỏi tí: Heian-sama chỉ tuyển giai trên 18 thôi ạ, thế có tuyển các bé dưới 18 (cụ thể là mấy bé Johnny Jr. ^^) không ạ? Nếu có thì em sẵn sàng lao theo luôn:try:, bây h thì em cả già lẫn trẻ em cũng không tha đâu:crisp:.

Hei
02-03-2009, 02:49 PM
:sadcorner::sadcorner:mama fục vụ mọi người, cưng xong rồi, chờ lần khác vậy.

tinnygy
03-03-2009, 04:13 PM
Tui đặt hàng đc hem :D Shun Oguri :be_beated2::be_beated2::be_beated2: càng sết-si càng tốt :be_beated2::be_beated2::be_beated2:

kei_itsumo
03-03-2009, 09:31 PM
oai......Hei-mama...Yêu Hei-mama muôn năm ^^

Hei
04-03-2009, 12:41 AM
=)) ai mún xem Oguri Shun quảng cáo Ajinomoto thì bạn Hei send cho, bao la =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

kei_itsumo
04-03-2009, 12:53 AM
em, em...em mún

Hei
04-03-2009, 01:01 AM
Đây:


http://tieba.baidu.com/%D0%A1%C0%F5%D1%AE/shipin/play/9102a05abce814f1702e7d9b/

tinnygy
04-03-2009, 01:21 AM
Anh xuất hiện nơi bờ cửa... lặng lẽ và âm thầm như 1 bóng ma :frozesweat:


Hình pà!!!

kei_itsumo
07-03-2009, 01:35 AM
hô hô, nhà em cũng use Ạinomoto này, anh Shun làm món Ham, kẹp tóc, xinh phết. hehe, bà chị em cứ nói "cô nào dễ thương thế?", ọc ọc

Hei
07-03-2009, 03:20 AM
hự, đừng nói mọi người xem mỗi cái đó nhá, còn cái list bên phải kìa, đầy ra.

tinnygy
07-03-2009, 07:25 PM
:-| Ờ... giờ tui mới nhìn sang cái cột ở kế bên thật ấy!!!

OGURI SHUN CUTE WÁ XDXDXD Ôi anh cột tóc làm Ham nhìn mới ngon làm sao :be_beated2::be_beated2::be_beated2:

Hei
22-04-2009, 12:25 AM
:41:Oaaaaaaaaa, vào mục Khám phá Nhật Bản :15:chuẩn không cần chỉnh.

duongqua_8700
22-04-2009, 01:27 AM
Vô phá cái box này nghe cưng!
:10:

tinnygy
22-04-2009, 02:33 AM
KHÁM PHÁ NHẬT BẢN ~~> Khám phá JAI~

Hei
22-04-2009, 11:18 AM
:78:nghiêm cấm mọi hành vi chọc ghẹo, phá đám nơi mọi người "rửa mắt" nhá:107:

duongqua_8700
22-04-2009, 11:26 AM
:10::10::10::69::69::69:
Vô đây phá tan cái box này!!! Cưng càng lúc càng mê trai đấy nhá! :111:

Hei
22-04-2009, 11:27 AM
:5:con người fải ngày càng "tiến bộ" chứ :16:tối nay show "hàng mới" cho bõ ghét.

duongqua_8700
22-04-2009, 11:30 AM
Show luôn photobook của cưng đi! Anh đợi lâu lắm rồi.
:D

Hei
22-04-2009, 11:36 AM
:21:ko dám, fận mình kém cỏi, thấy ko đọ lại với "nhan sắc" của mí anh :5:

:15:Mí lị trong đây chỉ show "hàng" made in Japan thoy.

duongqua_8700
22-04-2009, 11:37 AM
Anh nghĩ cưng handsome đâu có thua gì mấy thằng cha đó! Tự tin lên cưng.
=))

Hei
22-04-2009, 11:40 AM
:21: ủa, Hei-kun đẹp trai nhất JPN mờ, nhưng làm người fải nên khiêm tốn.

:5:Bạn D có ý cạnh tranh à, sao vào đây fá "chỗ triển lãm" của các chị em hử:44:

duongqua_8700
22-04-2009, 11:45 AM
:30:
Úi, đừng bẹo má, đau! Ai biết đẹp hay ko, cưng tự sướng đi cho bà con chiêm ngưỡng. :52:

Hei
22-04-2009, 11:48 AM
:21:Muốn thì vào đây mà nhìn, người thật bao h cũng hay hơn.

duongqua_8700
22-04-2009, 12:02 PM
Anh mà vô thì ko phải chỉ nhìn ko thôi đâu nhá! :hehe:

kei_itsumo
22-04-2009, 12:02 PM
ui ui, ủng hộ ss Hei...ss ơi show hàng đi ss ơi, lâu quá hok vào Host, nhớ quá nhớ quá....
@anh Dương: này, khu vực cấm đàn ông nhá :10: còn không nếu muốn định nộp đơn dự tuyển làm trai Host àh :69::69: ????

duongqua_8700
22-04-2009, 12:05 PM
Khu vực cấm đàn ông à? Chị em ta định làm gì BH trong này thế bé Kei? :D
Trai Host thì để lão Phí ấy, anh thấy lão đủ tự tin.
=))

kei_itsumo
22-04-2009, 12:09 PM
ấy, luật Host là chỉ có trai Host tiếp mấy em thôi, đâu bao giờ tiếp mấy anh??? mấy anh thì có Host của girl xinh mà?? :21::21:
Hay anh D đang tìm kiếm Host Club dạng 3 ??? :52:

duongqua_8700
22-04-2009, 12:11 PM
Cho xin, BH quá, chạy đây! Bé Kei xưa ngoan hiền là thế, giờ vô đây thành cọp rồi.
Than ôi thời nai tơ ngơ ngác nay còn đâu??! :31:

kei_itsumo
22-04-2009, 12:17 PM
:52::52: anh D nói quá, em đây còn ngây thơ chong chắng mà....vào đây ngắm mấy anh thôi, đâu có làm gì BH đâu??? :69::69:

Hei
29-04-2009, 11:25 PM
Hero Vision 32
(click vào xem size cực lớn)
http://img524.imageshack.us/img524/8179/hv32cover.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=hv32cover.jpg)


SAMURAI SENTAI SHINKENGER
http://img4.imageshack.us/img4/458/hv32001sss.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=hv32001sss.jpg)


Matsuzaka Tori & Aiba Hiroki
http://img4.imageshack.us/img4/3527/hv32003sssah.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=hv32003sssah.jpg) http://img524.imageshack.us/img524/1738/hv32002sssmt.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=hv32002sssmt.jpg) http://img294.imageshack.us/img294/2948/hv32004sssmtah.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv32004sssmtah.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/7082/hv32005sssmtah.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=hv32005sssmtah.jpg)


Suzuki Shogo
http://img402.imageshack.us/img402/7216/hv32006sssss.th.jpg (http://img402.imageshack.us/my.php?image=hv32006sssss.jpg) http://img90.imageshack.us/img90/721/hv32007sssss.th.jpg (http://img90.imageshack.us/my.php?image=hv32007sssss.jpg)


ENGINE SENTAI GO-ONGER
http://img402.imageshack.us/img402/3338/hv32009esg.th.jpg (http://img402.imageshack.us/my.php?image=hv32009esg.jpg) http://img183.imageshack.us/img183/8653/hv32008esg.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=hv32008esg.jpg)


Furuhara Yasuhisa & Kataoka Shinwa
http://img18.imageshack.us/img18/9722/hv32011esgfyks.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=hv32011esgfyks.jpg)http://img183.imageshack.us/img183/4647/hv32010esgfyks.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=hv32010esgfyks.jpg)

http://img139.imageshack.us/img139/633/hv32013esgfyks.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=hv32013esgfyks.jpg) http://img4.imageshack.us/img4/4974/hv32012esgfyks.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=hv32012esgfyks.jpg) http://img509.imageshack.us/img509/766/hv32014esgfyks.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=hv32014esgfyks.jpg)


Ebisawa Kenji & Tokuyama Hidenori
http://img9.imageshack.us/img9/5052/hv32015esgekth.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=hv32015esgekth.jpg) http://img402.imageshack.us/img402/2047/hv32017esgekth.th.jpg (http://img402.imageshack.us/my.php?image=hv32017esgekth.jpg) http://img18.imageshack.us/img18/5740/hv32016esgekth.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=hv32016esgekth.jpg)


KAMEN RIDER DECADE
http://img8.imageshack.us/img8/6189/hv32023krdcd.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=hv32023krdcd.jpg)


Inoue Masahiro
http://img509.imageshack.us/img509/3439/hv32018krdcdim.th.jpg (http://img509.imageshack.us/my.php?image=hv32018krdcdim.jpg) http://img139.imageshack.us/img139/4143/hv32019krdcdim.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=hv32019krdcdim.jpg)


Murai Ryota & Totani Kimito
http://img18.imageshack.us/img18/1269/hv32020krdcdmrtk.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=hv32020krdcdmrtk.jpg) http://img9.imageshack.us/img9/8475/hv32021krdcdmrtk.th.jpg (http://img9.imageshack.us/my.php?image=hv32021krdcdmrtk.jpg) http://img139.imageshack.us/img139/9119/hv32022krdcdmrtk.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=hv32022krdcdmrtk.jpg)

Hei
29-04-2009, 11:37 PM
Sakurada Dori
http://img23.imageshack.us/img23/80/hv32025krdenosd.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=hv32025krdenosd.jpg) http://img441.imageshack.us/img441/2513/hv32026krdenosd.th.jpg (http://img441.imageshack.us/my.php?image=hv32026krdenosd.jpg) http://img19.imageshack.us/img19/148/hv32postersd.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=hv32postersd.jpg)


D-Boys
Nakamura Yuichi
http://img6.imageshack.us/img6/6775/hv32027dboysny.th.jpg (http://img6.imageshack.us/my.php?image=hv32027dboysny.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/1231/hv32028dboysny.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=hv32028dboysny.jpg) http://img15.imageshack.us/img15/8512/hv32029dboysny.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=hv32029dboysny.jpg) http://img4.imageshack.us/img4/241/hv32posterdboysny.th.jpg (http://img4.imageshack.us/my.php?image=hv32posterdboysny.jpg)


D-Boys
FLARE BARTENDING
Igarashi Shunji & Suzuki Hiroki
http://img408.imageshack.us/img408/5169/hv32045dboysissh.th.jpg (http://img408.imageshack.us/my.php?image=hv32045dboysissh.jpg) http://img257.imageshack.us/img257/4558/hv32044dboysissh.th.jpg (http://img257.imageshack.us/my.php?image=hv32044dboysissh.jpg) http://img401.imageshack.us/img401/4429/hv32046dboysissh.th.jpg (http://img401.imageshack.us/my.php?image=hv32046dboysissh.jpg)


Seto Kouji
Mixing his own perfume
http://img407.imageshack.us/img407/3645/hv32049dboyssk.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=hv32049dboyssk.jpg) http://img401.imageshack.us/img401/2310/hv32048dboyssk.th.jpg (http://img401.imageshack.us/my.php?image=hv32048dboyssk.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/3355/hv32050dboyssk.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv32050dboyssk.jpg)


[B]D-BOYS STAGE VOL 3
KARASU
http://img148.imageshack.us/img148/4222/hv32047dboys.th.jpg (http://img148.imageshack.us/my.php?image=hv32047dboys.jpg)


KAMEN RIDER KIVA
Celebrate
http://img6.imageshack.us/img6/442/hv32033krkiva.th.jpg (http://img6.imageshack.us/my.php?image=hv32033krkiva.jpg)


HORSE RIDER
Matsuda Kenji & Takeda Kouhei
http://img24.imageshack.us/img24/4741/hv32034mktk.th.jpg (http://img24.imageshack.us/my.php?image=hv32034mktk.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/1706/hv32035mktk.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=hv32035mktk.jpg) http://img15.imageshack.us/img15/1470/hv32036mktk.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=hv32036mktk.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/9756/hv32037mktk.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=hv32037mktk.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/580/hv32038mk.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=hv32038mk.jpg) http://img15.imageshack.us/img15/8323/hv32039tk.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=hv32039tk.jpg)


TOMICA HERO RESCUE FIRE
Kubo Sho & Kawada Yu
http://img408.imageshack.us/img408/4826/hv32040thrfksky.th.jpg (http://img408.imageshack.us/my.php?image=hv32040thrfksky.jpg) http://img222.imageshack.us/img222/981/hv32041thrfksky.th.jpg (http://img222.imageshack.us/my.php?image=hv32041thrfksky.jpg)

Hei
29-04-2009, 11:40 PM
KEITAI SOUSAKAN 7
http://img294.imageshack.us/img294/2619/hv32042keitai7.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=hv32042keitai7.jpg) http://img408.imageshack.us/img408/8594/hv32043keitai7.th.jpg (http://img408.imageshack.us/my.php?image=hv32043keitai7.jpg)
[/B]


Yagami Ren & Kiriyama Renn
http://img21.imageshack.us/img21/2812/hv32058yrkr.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=hv32058yrkr.jpg) http://img23.imageshack.us/img23/79/hv32059yrkr.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=hv32059yrkr.jpg) http://img249.imageshack.us/img249/7073/hv32060yrkr.th.jpg (http://img249.imageshack.us/my.php?image=hv32060yrkr.jpg)


Furukawa Yuta
http://img134.imageshack.us/img134/9910/hv32061fy.th.jpg (http://img134.imageshack.us/my.php?image=hv32061fy.jpg) http://img524.imageshack.us/img524/4571/hv32063fy.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=hv32063fy.jpg) http://img524.imageshack.us/img524/953/hv32062fy.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=hv32062fy.jpg)


HAPPY COOKING
Takuguchi Yukihiro,
Hirata Yuichiro & Sato Hisanori
http://img407.imageshack.us/img407/9407/hv32064tyhysh.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=hv32064tyhysh.jpg) http://img411.imageshack.us/img411/6619/hv32065tyhysh.th.jpg (http://img411.imageshack.us/my.php?image=hv32065tyhysh.jpg) http://img207.imageshack.us/img207/339/hv32066tyhysh.th.jpg (http://img207.imageshack.us/my.php?image=hv32066tyhysh.jpg) http://img141.imageshack.us/img141/6194/hv32067tyhysh.th.jpg (http://img141.imageshack.us/my.php?image=hv32067tyhysh.jpg)


Kubota Yuki
http://img407.imageshack.us/img407/1209/hv32069ky.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=hv32069ky.jpg) http://img139.imageshack.us/img139/9479/hv32068ky.th.jpg (http://img139.imageshack.us/my.php?image=hv32068ky.jpg) http://img141.imageshack.us/img141/8273/hv32070ky.th.jpg (http://img141.imageshack.us/my.php?image=hv32070ky.jpg)


WELCOME TO OUR SCHOOL
Furukawa Yuta, Nagaoka Takuya,
Hosogai Kei & Sato Hisanori
http://img411.imageshack.us/img411/7082/hv32071fynthksh.th.jpg (http://img411.imageshack.us/my.php?image=hv32071fynthksh.jpg) http://img232.imageshack.us/img232/391/hv32072fynthksh.th.jpg (http://img232.imageshack.us/my.php?image=hv32072fynthksh.jpg) http://img411.imageshack.us/img411/9086/hv32073fynthksh.th.jpg (http://img411.imageshack.us/my.php?image=hv32073fynthksh.jpg)


THE CYBORG SOLDIER 009
Okawa Genki
http://img10.imageshack.us/img10/4022/hv32075og.th.jpg (http://img10.imageshack.us/my.php?image=hv32075og.jpg) http://img6.imageshack.us/img6/4544/hv32074og.th.jpg (http://img6.imageshack.us/my.php?image=hv32074og.jpg)

Hei
29-04-2009, 11:45 PM
TWINS SPECIAL ONE DAY
Takagi Manpei & Takagi Shinpei
http://img231.imageshack.us/img231/5614/hv32051tmts.th.jpg (http://img231.imageshack.us/my.php?image=hv32051tmts.jpg) http://img240.imageshack.us/img240/1271/hv32053tmts.th.jpg (http://img240.imageshack.us/my.php?image=hv32053tmts.jpg) http://img407.imageshack.us/img407/4637/hv32052tmts.th.jpg (http://img407.imageshack.us/my.php?image=hv32052tmts.jpg)


ON/OFF
Sakamoto Naoya & Sakamoto Kazuya
http://img7.imageshack.us/img7/7889/hv32076onoff.th.jpg (http://img7.imageshack.us/my.php?image=hv32076onoff.jpg) http://img228.imageshack.us/img228/1355/hv32077onoff.th.jpg (http://img228.imageshack.us/my.php?image=hv32077onoff.jpg)


Saitoh Takumi
http://img134.imageshack.us/img134/396/hv32054st.th.jpg (http://img134.imageshack.us/my.php?image=hv32054st.jpg) http://img524.imageshack.us/img524/9357/hv32055st.th.jpg (http://img524.imageshack.us/my.php?image=hv32055st.jpg)


Konishi Ryosei & Kamakari Kenta
http://img26.imageshack.us/img26/3055/hv32079krkenken.th.jpg (http://img26.imageshack.us/my.php?image=hv32079krkenken.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/3452/hv32080krkenken.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=hv32080krkenken.jpg) http://img21.imageshack.us/img21/594/hv32081krkenken.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=hv32081krkenken.jpg)


GOGO SENTAI BOUKENGER
Takahashi Mitsuomi, Deai Masayuki,
Mikami Masashi & Saito Yasuka
http://img24.imageshack.us/img24/2041/hv32082boukenger.th.jpg (http://img24.imageshack.us/my.php?image=hv32082boukenger.jpg) http://img249.imageshack.us/img249/7839/hv32083boukenger.th.jpg (http://img249.imageshack.us/my.php?image=hv32083boukenger.jpg) http://img8.imageshack.us/img8/4813/hv32084boukenger.th.jpg (http://img8.imageshack.us/my.php?image=hv32084boukenger.jpg) http://img24.imageshack.us/img24/8471/hv32085boukenger.th.jpg (http://img24.imageshack.us/my.php?image=hv32085boukenger.jpg) http://img19.imageshack.us/img19/5162/hv32086boukenger.th.jpg (http://img19.imageshack.us/my.php?image=hv32086boukenger.jpg)


Matsuda Satoshi & Tsuda Kanji
http://img2.imageshack.us/img2/6585/hv32087mstk.th.jpg (http://img2.imageshack.us/my.php?image=hv32087mstk.jpg) http://img91.imageshack.us/img91/5098/hv32088mstk.th.jpg (http://img91.imageshack.us/my.php?image=hv32088mstk.jpg)




credit to boys_paper

kei_itsumo
11-05-2009, 03:42 AM
:31::31: ôi ss ơi, hai cặp twin..../.twin....em là em rất yêu cái đẹp song sinh...chẹp chẹp...phát này của ss đánh chít em òi...:30::30:

Hei
12-07-2009, 10:07 PM
TV HOMME 7

(click vào xem size lớn)



http://img401.imageshack.us/img401/105/tvhomme7frontih.th.jpg (http://img401.imageshack.us/i/tvhomme7frontih.jpg/)


Ichihara Hayato
http://img40.imageshack.us/img40/3082/tvhomme7005ih.th.jpg (http://img40.imageshack.us/i/tvhomme7005ih.jpg/) http://img224.imageshack.us/img224/4037/tvhomme7004ih.th.jpg (http://img224.imageshack.us/i/tvhomme7004ih.jpg/) http://img30.imageshack.us/img30/9673/tvhomme7006ih.th.jpg (http://img30.imageshack.us/i/tvhomme7006ih.jpg/) http://img145.imageshack.us/img145/4561/tvhomme7007ih.th.jpg (http://img145.imageshack.us/i/tvhomme7007ih.jpg/)

http://img195.imageshack.us/img195/6320/tvhomme7008ih.th.jpg (http://img195.imageshack.us/i/tvhomme7008ih.jpg/) http://img145.imageshack.us/img145/5403/tvhomme7009ih.th.jpg (http://img145.imageshack.us/i/tvhomme7009ih.jpg/) http://img33.imageshack.us/img33/9728/tvhomme7010ih.th.jpg (http://img33.imageshack.us/i/tvhomme7010ih.jpg/) http://img40.imageshack.us/img40/9257/tvhomme7011ih.th.jpg (http://img40.imageshack.us/i/tvhomme7011ih.jpg/)



Koike Teppei

http://img25.imageshack.us/img25/5424/tvhomme7013kt.th.jpg (http://img25.imageshack.us/i/tvhomme7013kt.jpg/) http://img406.imageshack.us/img406/7803/tvhomme7012kt.th.jpg (http://img406.imageshack.us/i/tvhomme7012kt.jpg/)

http://img26.imageshack.us/img26/9805/tvhomme7014kt.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/tvhomme7014kt.jpg/) http://img406.imageshack.us/img406/3599/tvhomme7015kt.th.jpg (http://img406.imageshack.us/i/tvhomme7015kt.jpg/) http://img22.imageshack.us/img22/3145/tvhomme7017kt.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/tvhomme7017kt.jpg/)

http://img406.imageshack.us/img406/8656/tvhomme7019kt.th.jpg (http://img406.imageshack.us/i/tvhomme7019kt.jpg/) http://img89.imageshack.us/img89/6750/tvhomme7018kt.th.jpg (http://img89.imageshack.us/i/tvhomme7018kt.jpg/)



Shirota Yu

http://img26.imageshack.us/img26/2169/tvhomme7021sy.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/tvhomme7021sy.jpg/) http://img26.imageshack.us/img26/356/tvhomme7020sy.th.jpg (http://img26.imageshack.us/i/tvhomme7020sy.jpg/)

http://img18.imageshack.us/img18/2637/tvhomme7022sy.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/tvhomme7022sy.jpg/) http://img27.imageshack.us/img27/2011/tvhomme7023sy.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/tvhomme7023sy.jpg/)

http://img35.imageshack.us/img35/962/tvhomme7025sy.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/tvhomme7025sy.jpg/) http://img40.imageshack.us/img40/1070/tvhomme7026sy.th.jpg (http://img40.imageshack.us/i/tvhomme7026sy.jpg/)

Hei
12-07-2009, 10:10 PM
Sato Takeru

http://img81.imageshack.us/img81/7440/tvhomme7027st.th.jpg (http://img81.imageshack.us/i/tvhomme7027st.jpg/) http://img29.imageshack.us/img29/4859/tvhomme7029st.th.jpg (http://img29.imageshack.us/i/tvhomme7029st.jpg/) http://img132.imageshack.us/img132/8630/tvhomme7028st.th.jpg (http://img132.imageshack.us/i/tvhomme7028st.jpg/)

http://img132.imageshack.us/img132/9234/tvhomme7030st.th.jpg (http://img132.imageshack.us/i/tvhomme7030st.jpg/) http://img196.imageshack.us/img196/8404/tvhomme7033st.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/tvhomme7033st.jpg/)


w-inds
Tachibana Keita :big_ love:

http://img189.imageshack.us/img189/3574/tvhomme7035windstk.th.jpg (http://img189.imageshack.us/i/tvhomme7035windstk.jpg/) http://img44.imageshack.us/img44/6536/tvhomme7034windstk.th.jpg (http://img44.imageshack.us/i/tvhomme7034windstk.jpg/)

http://img188.imageshack.us/img188/7760/tvhomme7036windstk.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/tvhomme7036windstk.jpg/) http://img194.imageshack.us/img194/7006/tvhomme7037windstk.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/tvhomme7037windstk.jpg/)

http://img188.imageshack.us/img188/7811/tvhomme7038windstk.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/tvhomme7038windstk.jpg/) http://img189.imageshack.us/img189/8092/tvhomme7039windstk.th.jpg (http://img189.imageshack.us/i/tvhomme7039windstk.jpg/)



Kato Kazuki

http://img440.imageshack.us/img440/8743/tvhomme7041kk.th.jpg (http://img440.imageshack.us/i/tvhomme7041kk.jpg/) http://img243.imageshack.us/img243/7233/tvhomme7040kk.th.jpg (http://img243.imageshack.us/i/tvhomme7040kk.jpg/)

http://img217.imageshack.us/img217/5242/tvhomme7042kk.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7042kk.jpg/) http://img160.imageshack.us/img160/7876/tvhomme7043kk.th.jpg (http://img160.imageshack.us/i/tvhomme7043kk.jpg/)

http://img243.imageshack.us/img243/1300/tvhomme7044kk.th.jpg (http://img243.imageshack.us/i/tvhomme7044kk.jpg/) http://img35.imageshack.us/img35/5417/tvhomme7045kk.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/tvhomme7045kk.jpg/)



D-Boys
Igarashi Shunji & Kiritani Kenta

http://img35.imageshack.us/img35/2235/tvhomme7057dboysiskk.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/tvhomme7057dboysiskk.jpg/) http://img243.imageshack.us/img243/3915/tvhomme7056dboysiskk.th.jpg (http://img243.imageshack.us/i/tvhomme7056dboysiskk.jpg/) http://img384.imageshack.us/img384/8241/tvhomme7059dboysiskk.th.jpg (http://img384.imageshack.us/i/tvhomme7059dboysiskk.jpg/) http://img243.imageshack.us/img243/9751/tvhomme7058dboysiskk.th.jpg (http://img243.imageshack.us/i/tvhomme7058dboysiskk.jpg/)

Hei
12-07-2009, 10:14 PM
5 Hommes

http://img243.imageshack.us/img243/2042/tvhomme7067.th.jpg (http://img243.imageshack.us/i/tvhomme7067.jpg/)


D-Boys
Nakamura Yuichi

http://img384.imageshack.us/img384/1831/tvhomme7070dboysny.th.jpg (http://img384.imageshack.us/i/tvhomme7070dboysny.jpg/) http://img217.imageshack.us/img217/4508/tvhomme7071dboysny.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7071dboysny.jpg/)


D-Boys
Seto Kouji

http://img528.imageshack.us/img528/1984/tvhomme7072dboyssk.th.jpg (http://img528.imageshack.us/i/tvhomme7072dboyssk.jpg/) http://img217.imageshack.us/img217/6933/tvhomme7073dboyssk.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7073dboyssk.jpg/)


PureBoys
Sakimoto Hiromi

http://img217.imageshack.us/img217/6287/tvhomme7075pureboyssh.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7075pureboyssh.jpg/) http://img238.imageshack.us/img238/2066/tvhomme7074pureboyssh.th.jpg (http://img238.imageshack.us/i/tvhomme7074pureboyssh.jpg/)


Lead
Kagimoto Akira

http://img217.imageshack.us/img217/9336/tvhomme7076leadka.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7076leadka.jpg/) http://img238.imageshack.us/img238/1637/tvhomme7077leadka.th.jpg (http://img238.imageshack.us/i/tvhomme7077leadka.jpg/)


Daito Shunsuke

http://img35.imageshack.us/img35/1010/tvhomme7068ds.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/tvhomme7068ds.jpg/) http://img217.imageshack.us/img217/2483/tvhomme7069ds.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7069ds.jpg/)

http://img238.imageshack.us/img238/5082/tvhomme7100ds.th.jpg (http://img238.imageshack.us/i/tvhomme7100ds.jpg/)

Hei
12-07-2009, 10:17 PM
Tokuyama Hidenori

http://img268.imageshack.us/img268/8852/tvhomme7078th.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/tvhomme7078th.jpg/) http://img37.imageshack.us/img37/9409/tvhomme7079th.th.jpg (http://img37.imageshack.us/i/tvhomme7079th.jpg/) http://img217.imageshack.us/img217/6932/tvhomme7080th.th.jpg (http://img217.imageshack.us/i/tvhomme7080th.jpg/)


Nakagauchi Masataka

& Baba Toru
http://img16.imageshack.us/img16/2449/tvhomme7055nmbt.th.jpg (http://img16.imageshack.us/i/tvhomme7055nmbt.jpg/)


Mukai Osamu

http://img18.imageshack.us/img18/5676/tvhomme7087mo.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/tvhomme7087mo.jpg/) http://img27.imageshack.us/img27/2044/tvhomme7086mo.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/tvhomme7086mo.jpg/) http://img200.imageshack.us/img200/5531/tvhomme7088mo.th.jpg (http://img200.imageshack.us/i/tvhomme7088mo.jpg/)

http://img18.imageshack.us/img18/3230/tvhomme7089mo.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/tvhomme7089mo.jpg/) http://img9.imageshack.us/img9/9513/tvhomme7091mo.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/tvhomme7091mo.jpg/)




Everything up there: MU (http://www.megaupload.com/?d=ZHIPPJAJ) or MF (http://www.mediafire.com/?mgtydzmk0z1)






credit to pali-mari

kei_itsumo
13-07-2009, 06:21 AM
:big_ love::big_ love: ôi anh Osamu iu quý......:big_ love::big_ love:

Hei
01-08-2009, 11:55 PM
AN AN Mag MR BRAIN SP EDITION

(click vào xem size lớn)


http://img10.imageshack.us/img10/7899/44280739.th.jpg (http://img10.imageshack.us/i/44280739.jpg/)


http://img11.imageshack.us/img11/5497/31644163.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/31644163.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/2451/24004179.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/24004179.jpg/)http://img44.imageshack.us/img44/5056/28050160.th.jpg (http://img44.imageshack.us/i/28050160.jpg/)


http://img9.imageshack.us/img9/506/25363785.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/25363785.jpg/)http://img41.imageshack.us/img41/7598/95066631.th.jpg (http://img41.imageshack.us/i/95066631.jpg/)http://img41.imageshack.us/img41/5017/53337627.th.jpg (http://img41.imageshack.us/i/53337627.jpg/)


http://img11.imageshack.us/img11/8876/84473515.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/84473515.jpg/)http://img9.imageshack.us/img9/1720/35323607.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/35323607.jpg/)http://img18.imageshack.us/img18/7310/82319906.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/82319906.jpg/)


http://img10.imageshack.us/img10/8852/76040949.th.jpg (http://img10.imageshack.us/i/76040949.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/2421/20431259.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/20431259.jpg/)http://img10.imageshack.us/img10/4894/43591023.th.jpg (http://img10.imageshack.us/i/43591023.jpg/)



http://img9.imageshack.us/img9/5305/38597083.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/38597083.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/1261/87122156.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/87122156.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/2162/47081305.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/47081305.jpg/)


http://img188.imageshack.us/img188/1126/26505737.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/26505737.jpg/)http://img188.imageshack.us/img188/586/43939423.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/43939423.jpg/)http://img9.imageshack.us/img9/5339/23945059.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/23945059.jpg/)

Hei
01-08-2009, 11:56 PM
http://img18.imageshack.us/img18/1708/12761321.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/12761321.jpg/)http://img18.imageshack.us/img18/465/39128432.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/39128432.jpg/)


http://img21.imageshack.us/img21/9288/10717407.th.jpg (http://img21.imageshack.us/i/10717407.jpg/)http://img21.imageshack.us/img21/5717/25214805.th.jpg (http://img21.imageshack.us/i/25214805.jpg/)


http://img18.imageshack.us/img18/7034/60740141.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/60740141.jpg/)http://img18.imageshack.us/img18/1428/82851551.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/82851551.jpg/)http://img18.imageshack.us/img18/6296/71436483.th.jpg (http://img18.imageshack.us/i/71436483.jpg/)http://img9.imageshack.us/img9/4224/39537963.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/39537963.jpg/)


http://img9.imageshack.us/img9/3339/59781992.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/59781992.jpg/)http://img16.imageshack.us/img16/7200/38479013.th.jpg (http://img16.imageshack.us/i/38479013.jpg/)http://img9.imageshack.us/img9/8481/27889596.th.jpg (http://img9.imageshack.us/i/27889596.jpg/)


http://img31.imageshack.us/img31/2213/44023389.th.jpg (http://img31.imageshack.us/i/44023389.jpg/)http://img31.imageshack.us/img31/479/75839063.th.jpg (http://img31.imageshack.us/i/75839063.jpg/)

Mr Brain AN AN Sp EDition ( 9.63 Mb)
http://www.mediafire.com/?dyid5yy3mk4



credit to hikkie-chan

Hei
02-08-2009, 12:26 AM
Fine Boys

(click vào xem size lớn)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_cover.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=cover.jpg)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_sato_1.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=sato_1.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_sato_2.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=sato_2.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_sato_3.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=sato_3.jpg)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_mukai.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=mukai.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_kamiji.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=kamiji.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_mizobata.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=mizobata.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_yamamoto.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=yamamoto.jpg)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_daito_1.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=daito_1.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_daito_3.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=daito_3.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_daito_5.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=daito_5.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/th_daito_4.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Fine_Boys_2009_07/?action=view&current=daito_4.jpg)

Hei
02-08-2009, 12:30 AM
Hanako 2009.06.25

(click vào xem size lớn)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_cover.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=cover.jpg)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_miura_2.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=miura_2.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_miura_1.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=miura_1.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_tamaki_2.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=tamaki_2.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_tamaki_1.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=tamaki_1.jpg)


http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_arashi_1.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=arashi_1.jpg)http://img.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/th_arashi_2.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/1003/creamy_amande/Hanako_2009_06_25/?action=view&current=arashi_2.jpg)









credit to creamy-amande

kei_itsumo
02-08-2009, 03:10 AM
Vào Host đợt này em chỉ gọi anh Miura và Osamu thoai. hihi:hehe::hehe: 2 anh này trẻ, để dành các "lão tiền bối" cho các ss.:hehe:

Shouri Yumi
02-08-2009, 08:49 AM
Ôi Hei-sama, em yêu ss :big_ love::big_ love::big_ love:

Hei
02-08-2009, 03:23 PM
:hehe::hehe::hehe:


JUNON 09/09

(click vào xem size lớn)


http://preview.shareapic.net/preview6/018608714.jpg (http://www.shareapic.net/View-18608714-.html)


Ichihara Hayato
http://img22.imageshack.us/img22/2559/junon090929.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090929.jpg/)http://img268.imageshack.us/img268/4307/junon090930.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/junon090930.jpg/)http://img34.imageshack.us/img34/325/junon090931.th.jpg (http://img34.imageshack.us/i/junon090931.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/9607/junon090932.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/junon090932.jpg/)


Otomen
http://img268.imageshack.us/img268/2779/junon090902.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/junon090902.jpg/)http://img22.imageshack.us/img22/4998/junon090903.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090903.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/8498/junon090904.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/junon090904.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/8524/junon090905.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/junon090905.jpg/)


Seto Kouji
http://img5.imageshack.us/img5/1548/junon090906.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/junon090906.jpg/)http://img34.imageshack.us/img34/4313/junon090907.th.jpg (http://img34.imageshack.us/i/junon090907.jpg/)http://img196.imageshack.us/img196/5459/junon090908.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/junon090908.jpg/)


Koike Teppei
http://img195.imageshack.us/img195/5762/junon090909.th.jpg (http://img195.imageshack.us/i/junon090909.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/4747/junon090910.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/junon090910.jpg/)http://img34.imageshack.us/img34/1053/junon090911.th.jpg (http://img34.imageshack.us/i/junon090911.jpg/)http://img22.imageshack.us/img22/2878/junon090912.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090912.jpg/)

Hei
02-08-2009, 03:24 PM
Miura Shouhei
http://img196.imageshack.us/img196/9835/junon090913.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/junon090913.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/3491/junon090914.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/junon090914.jpg/)http://img22.imageshack.us/img22/9703/junon090915.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090915.jpg/)


Miura Haruma
http://img5.imageshack.us/img5/7594/junon090916.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/junon090916.jpg/)http://img6.imageshack.us/img6/278/junon090917.th.jpg (http://img6.imageshack.us/i/junon090917.jpg/)http://img22.imageshack.us/img22/8021/junon090918.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090918.jpg/)


Seto Kouji, Takahashi Ryuuki, Usui Masahiro and Nakamura Yuichi
http://img6.imageshack.us/img6/623/junon090919.th.jpg (http://img6.imageshack.us/i/junon090919.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/6629/junon090920.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/junon090920.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/481/junon090921.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/junon090921.jpg/)


Mizobata Junpei
http://img22.imageshack.us/img22/4549/junon090922.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090922.jpg/)http://img268.imageshack.us/img268/6434/junon090923.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/junon090923.jpg/)http://img22.imageshack.us/img22/6603/junon090924.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/junon090924.jpg/)


Nakamura Yuichi and Dato Shuunsuke
http://img17.imageshack.us/img17/7539/junon090925.th.jpg (http://img17.imageshack.us/i/junon090925.jpg/)http://img268.imageshack.us/img268/1413/junon090926.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/junon090926.jpg/)


Wentz Eiji
http://img196.imageshack.us/img196/9809/junon090928.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/junon090928.jpg/)http://img17.imageshack.us/img17/8183/junon090927.th.jpg (http://img17.imageshack.us/i/junon090927.jpg/)


credit to kuroistar-08

kei_itsumo
04-08-2009, 11:41 AM
uầy, mấy anh topless lạ hoắc :hehe: Em không thích type ốm, như EXILE MAKIDAI ấy...hay TAKAHIRO cũng Ok. :hehe: có mucle nhìn manly hơn:big_ love:

Hei
20-08-2009, 06:08 PM
Songs 8/09


http://img504.imageshack.us/img504/8812/s320x240q.jpg (http://img504.imageshack.us/i/s320x240q.jpg/)


Koichi: get him here (http://www.mediafire.com/?myytmdym2qj)
http://img268.imageshack.us/img268/5922/s320xl240.jpg (http://img268.imageshack.us/i/s320xl240.jpg/)


Kamisen: get them here (http://www.mediafire.com/?mindczlyjmd)
http://img504.imageshack.us/img504/2117/001dl989z.jpg (http://img504.imageshack.us/i/001dl989z.jpg/)


Tegomasu: get them here (http://www.mediafire.com/?ttzgf25xufo)
http://img504.imageshack.us/img504/5635/s320x240m.jpg (http://img504.imageshack.us/i/s320x240m.jpg/)


The GazettE: get them here (http://www.mediafire.com/?hjm5t2nymwf)
http://img33.imageshack.us/img33/3554/s320x24k0.jpg (http://img33.imageshack.us/i/s320x24k0.jpg/)




credit to v6daisuki

Hei
20-08-2009, 06:12 PM
GYAO Aug 2009


http://img215.imageshack.us/img215/2766/auggyao0001.th.jpg (http://img215.imageshack.us/i/auggyao0001.jpg/)


http://img22.imageshack.us/img22/5162/auggyao0027.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/auggyao0027.jpg/)http://img193.imageshack.us/img193/6879/auggyao0022.th.jpg (http://img193.imageshack.us/i/auggyao0022.jpg/)http://img193.imageshack.us/img193/5227/auggyao0008.th.jpg (http://img193.imageshack.us/i/auggyao0008.jpg/)


http://img40.imageshack.us/img40/9782/auggyao0042.th.jpg (http://img40.imageshack.us/i/auggyao0042.jpg/)http://img194.imageshack.us/img194/7982/auggyao0031.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/auggyao0031.jpg/)http://img269.imageshack.us/img269/5329/auggyao0007.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/auggyao0007.jpg/)



download: mediafire (http://www.mediafire.com/?mey52gg4y5v)




credit to pamujung

Hei
20-08-2009, 06:22 PM
Monthly TV + TV Navi (-July 31)


Monthly TV: Special Arashi variety 100 faces we love, Buzzer Beat, Ryo & Takki (オルトロスの犬), Tomoya Nagase, Gekkan Arashi (Jun+Ohno)

http://img256.imageshack.us/img256/1341/magz0059.th.jpg (http://img256.imageshack.us/i/magz0059.jpg/)

preview:

http://img198.imageshack.us/img198/1084/06monthlytv0015.th.jpg (http://img198.imageshack.us/i/06monthlytv0015.jpg/)http://img256.imageshack.us/img256/2624/06monthlytv0010.th.jpg (http://img256.imageshack.us/i/06monthlytv0010.jpg/)

download: mediafire (http://www.mediafire.com/?mzmdwrmamvz)



TV Navi: YamaP, Sato Takeru, Gokusen Movie, **T-TUN Radio, Ohmiya

http://i708.photobucket.com/albums/ww83/pamujung/magz/Magz0060.jpg

Preview:

http://img22.imageshack.us/img22/2193/06tvnavi0004.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/06tvnavi0004.jpg/)http://img10.imageshack.us/img10/6866/06tvnavi0013.th.jpg (http://img10.imageshack.us/i/06tvnavi0013.jpg/)

download: mediafire
(http://www.mediafire.com/?tzcun2cymeh)




credit to pamujung

Hei
20-08-2009, 06:27 PM
TV Navi Sep & Monthly TV 7/27 - 8/31


The Monthly TV 7/27 - 8/31: Arashi, Ninkyo Helper, Buzzer Beat, NYC Boy, KAT-TUN (photobook)

http://img38.imageshack.us/img38/5543/magz0073.th.jpg (http://img38.imageshack.us/i/magz0073.jpg/)


http://img268.imageshack.us/img268/2117/pamujungmonthlytvsep000.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000.jpg/)http://img268.imageshack.us/img268/1737/pamujungmonthlytvsep000c.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000c.jpg/)

http://img43.imageshack.us/img43/2117/pamujungmonthlytvsep000.th.jpg (http://img43.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/2117/pamujungmonthlytvsep000.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000.jpg/)

http://img8.imageshack.us/img8/2117/pamujungmonthlytvsep000.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000.jpg/)http://img41.imageshack.us/img41/2117/pamujungmonthlytvsep000.th.jpg (http://img41.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000.jpg/)

http://img194.imageshack.us/img194/2117/pamujungmonthlytvsep000.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/8430/pamujungmonthlytvsep000x.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep000x.jpg/)

http://img8.imageshack.us/img8/1869/pamujungmonthlytvsep001.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001.jpg/)http://img43.imageshack.us/img43/1869/pamujungmonthlytvsep001.th.jpg (http://img43.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001.jpg/)

http://img41.imageshack.us/img41/5628/pamujungmonthlytvsep001o.th.jpg (http://img41.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001o.jpg/)http://img41.imageshack.us/img41/1869/pamujungmonthlytvsep001.th.jpg (http://img41.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001.jpg/)

http://img43.imageshack.us/img43/8951/pamujungmonthlytvsep001m.th.jpg (http://img43.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001m.jpg/)http://img8.imageshack.us/img8/6959/pamujungmonthlytvsep001b.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001b.jpg/)

http://img269.imageshack.us/img269/1869/pamujungmonthlytvsep001.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001.jpg/)http://img268.imageshack.us/img268/1869/pamujungmonthlytvsep001.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/pamujungmonthlytvsep001.jpg/)

Hei
20-08-2009, 06:30 PM
TV Navi September issue: Ryo & Takki (オルトロスの犬), Ichihara Hayato, Nakayama Yuma, Otomen, Sakuraiba, TT-UN Radio


http://img.photobucket.com/albums/v165/amino/scan/new/Magz0072.jpg


http://img8.imageshack.us/img8/4608/pamujungtvnavi0001.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0001.jpg/)http://img5.imageshack.us/img5/4825/pamujungtvnavi0002.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0002.jpg/)

http://img5.imageshack.us/img5/1212/pamujungtvnavi0004.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0004.jpg/)http://img268.imageshack.us/img268/5699/pamujungtvnavi0003.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0003.jpg/)

http://img269.imageshack.us/img269/8742/pamujungtvnavi0006.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0006.jpg/)http://img194.imageshack.us/img194/6453/pamujungtvnavi0005.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0005.jpg/)

http://img268.imageshack.us/img268/7131/pamujungtvnavi0007.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0007.jpg/)

http://img38.imageshack.us/img38/9493/pamujungtvnavi0009.th.jpg (http://img38.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0009.jpg/)http://img13.imageshack.us/img13/447/pamujungtvnavi0008.th.jpg (http://img13.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0008.jpg/)

http://img5.imageshack.us/img5/4827/pamujungtvnavi0011.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0011.jpg/)http://img194.imageshack.us/img194/5931/pamujungtvnavi0010.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0010.jpg/)

http://img194.imageshack.us/img194/4781/pamujungtvnavi0012.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0012.jpg/)http://img188.imageshack.us/img188/5757/pamujungtvnavi0013.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0013.jpg/)

http://img194.imageshack.us/img194/6094/pamujungtvnavi0015.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0015.jpg/)http://img13.imageshack.us/img13/4568/pamujungtvnavi0014.th.jpg (http://img13.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0014.jpg/)

http://img38.imageshack.us/img38/3785/pamujungtvnavi0017.th.jpg (http://img38.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0017.jpg/)http://img16.imageshack.us/img16/3536/pamujungtvnavi0016.th.jpg (http://img16.imageshack.us/i/pamujungtvnavi0016.jpg/)










credit to credit to pamujung

Hei
21-08-2009, 10:09 PM
NON-NO & TV GUIDE 090828


NON-NO 090905 (3400X2500)
http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_nonno1th.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=nonno1th.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_nonno2th.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=nonno2th.jpg)

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?jxctxrhdjnz)



TV GUIDE 090828 (3000x2000)
http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide1pth.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide1pth.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide3dth.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide3dth.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide4gth.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide4gth.jpg)


http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide6th.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide6th.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide7th.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide7th.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide8th.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide8th.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guide9th.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guide9th.jpg)http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/th_guiderth.jpg (http://s809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/?action=view&current=guiderth.jpg)

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?odjtalywtoz)




credit to jesychan

Hei
21-08-2009, 10:13 PM
Duet Aug 09


http://i809.photobucket.com/albums/zz20/heian1/s320x240.jpg


Domoto Koichi (http://www.mediafire.com/?zjzrizmymoy)
TegoMass (http://www.mediafire.com/?bn2umjmwend)
Yuma W/ B.I.Shadow (http://www.mediafire.com/?zfyunz2gtmj)
Gokusen3 Movie (http://www.mediafire.com/?2dggmgyjzw2)
Yamashita Shoon (http://www.mediafire.com/?iozljkyqht4)
HipHop JUMP (http://www.mediafire.com/?mlmnmyi14ta)
Taiga,Yuta,Shintaro (http://www.mediafire.com/?qtvmm00mzij)
Koishite Akuma Drama (http://www.mediafire.com/?heekdmmtdmj)
Ikuta Toma (http://www.mediafire.com/?mz2zrnmyemn)
Irie Jingi (http://www.mediafire.com/?f2nymdk1zcm)






credit to king-kun

Hei
21-08-2009, 10:20 PM
Myojo 10 2009

http://img31.imageshack.us/img31/2548/myojito.jpg (http://img31.imageshack.us/i/myojito.jpg/)



http://img27.imageshack.us/img27/4176/portada1x.jpg (http://img27.imageshack.us/i/portada1x.jpg/)

ARASHI
[ DOWNLOAD MEDIAFIRE] (http://www.mediafire.com/?mmwwny4zjcz)


Kanjani8
[DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?3mo5o2c3j0m)



Yuma w/B.I.Shadows
[DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?mxembmmvjnz)


NEWS

[DOWNLOAD/ MEDIAFIRE] (http://www.mediafire.com/?ltummyjhigt)


KAT-TUN

[Mediafire] (http://www.mediafire.com/?kkjntmm1mbn)


http://img22.imageshack.us/img22/8499/kattunb.jpg (http://img22.imageshack.us/i/kattunb.jpg/)


HEY SAY JUMP
[DOWNLOAD MEDIAFIRE] (http://www.mediafire.com/?yzkwztgw4mi)

http://img27.imageshack.us/img27/8504/hsjj.jpg (http://img27.imageshack.us/i/hsjj.jpg/)


http://img22.imageshack.us/img22/6654/scan0069v.jpg (http://img22.imageshack.us/i/scan0069v.jpg/)http://img29.imageshack.us/img29/8334/scan0070p.jpg (http://img29.imageshack.us/i/scan0070p.jpg/)

http://img22.imageshack.us/img22/9585/scan0068u.jpg (http://img22.imageshack.us/i/scan0068u.jpg/)http://img29.imageshack.us/img29/1664/scan0067.jpg (http://img29.imageshack.us/i/scan0067.jpg/)





credit to aznongaku

Hei
23-08-2009, 02:18 PM
MYOJO & POPOLO 09/2009


MYOJO - Oct 2009

Okada Junichi
preview:
http://img43.imageshack.us/img43/4483/myojo200910sam.jpg (http://img43.imageshack.us/i/myojo200910sam.jpg/)

★Download (http://www.mediafire.com/?lzqtrdoymjg)

Kis-my-ft2
preview:
http://img41.imageshack.us/img41/8830/myojo200910sam2.jpg (http://img41.imageshack.us/i/myojo200910sam2.jpg/)

★Download (http://www.mediafire.com/?wmmndt23yli)

♥ POPOLO - Oct 2009

Coming Century
preview:
http://img10.imageshack.us/img10/6269/popolo200910sam.jpg (http://img10.imageshack.us/i/popolo200910sam.jpg/)

★Download (http://www.mediafire.com/?mjjxwwdmm0q)

Kis-my-ft2
preview:
http://img7.imageshack.us/img7/5594/popolo200910sam2.jpg (http://img7.imageshack.us/i/popolo200910sam2.jpg/)

★Download (http://www.mediafire.com/?ybvdnntjmnn)


credit to eve-sii

Hei
23-08-2009, 02:27 PM
POPOLO 10.2009

http://img514.imageshack.us/img514/6374/scan0169.jpg (http://img514.imageshack.us/i/scan0169.jpg/)


Hey! Say! JUMP
http://img256.imageshack.us/img256/7452/hsjpreview.jpg (http://img256.imageshack.us/i/hsjpreview.jpg/)
[DESCARGA/DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?mmjqykenmvy)

NewS
http://img256.imageshack.us/img256/9620/52nj0i.jpg (http://img256.imageshack.us/i/52nj0i.jpg/)
[DESCARGA/DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?hk2x0nbdq2y)


KANJANI 8
http://img269.imageshack.us/img269/6835/25jwgns.jpg (http://img269.imageshack.us/i/25jwgns.jpg/)
[DESCARGA/DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?mhyg4znhg51)


KAT-TUN
http://img197.imageshack.us/img197/7388/2uz8mx5.jpg (http://img197.imageshack.us/i/2uz8mx5.jpg/)
[DESCARGA/DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?j3kgwxvjj4z)



YUMA W/B.I.S.
http://img198.imageshack.us/img198/6793/16hnc5f.jpg (http://img198.imageshack.us/i/16hnc5f.jpg/)
[DESCARGA/DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?y1zymy431nz)


ARASHI
http://img191.imageshack.us/img191/4519/243nfr8q.jpg (http://img191.imageshack.us/i/243nfr8q.jpg/)
[DESCARGA/DOWNLOAD] (http://www.mediafire.com/?ikjijtidnn2)




credit to aznongaku

jewelpham
23-08-2009, 04:50 PM
Heian-sama ơi, sao host nhà sis có mấy em dưới 18 tuổi thế?:hehe: Coi chừng phạm luật nha sis, ở Nhật làm Host cũng phải 18 mới được làm mà:hehe:.
Sis mà để Hey!Say!JUMP như thế thì làm em nảy sinh tâm địa black là: nhảy vào cướp zin của các bé đấy nhé:hehe:.

Hei
23-08-2009, 05:34 PM
:drink1:cái này gọi là mồi trc thôi.

Hei
29-08-2009, 11:52 PM
Kindai - Oct 09
http://img214.imageshack.us/img214/5635/s320x240m.jpg (http://img214.imageshack.us/i/s320x240m.jpg/)




Hey!Say!Jump (http://www.mediafire.com/?rt5zqwzlmny)
Koishite Akuma (http://www.mediafire.com/?mm2mdidyiqm)
J-Drama [ Ninkyo Helper , Orthros no Inu ] (http://www.mediafire.com/?nmeiyjhmjnz)
Kansi Jr Concert (http://www.mediafire.com/?zfznn2kz0tq)
Buzzer Beat (http://www.mediafire.com/?izyyzrkzfdo)
Coming Century (http://www.mediafire.com/?yidtdynmmjz)
Tegomass (http://www.mediafire.com/?ywom4immwmj)
D-Boys [ Nakamura Yuichi , Seto Koji ] (http://www.mediafire.com/?kgvmmwjjujy)
AAA (http://www.mediafire.com/?zmtty3id3mz)



credit to king-kun

kei_itsumo
30-08-2009, 12:37 AM
ấy trời, ss ơi, HOST mà sao có em Gakky đây đây??? sao lại lọt 1 nường làm cover thía nì
???:frozesweat:

Hei
30-08-2009, 12:39 AM
:loi:cái nì là up cho đủ bộ í mừ :hehe:tiếc là mí pác EXILE lười chụp mag quá :die_die: tìm lòi mắt :dead1:

Hei
30-08-2009, 10:50 AM
Junon Oct 09

http://img402.imageshack.us/img402/6766/s320x240g.jpg (http://img402.imageshack.us/i/s320x240g.jpg/)


Oguri Shun (http://www.mediafire.com/?mixjnztzomt)
Seto takeru (http://www.mediafire.com/?m2hu5yym50t)
Mukai Osamu (http://www.mediafire.com/?dz5itykviii)
Seto Koji (http://www.mediafire.com/?dmrdzzztdjm)
Mizobata Junpei (http://www.mediafire.com/?nynett0jimf)
Otomen Drama (http://www.mediafire.com/?hkmdgzwtdzn)
Koike Teppei (http://www.mediafire.com/?4vmftmmijjz)
Kamiki Ryunosuke (http://www.mediafire.com/?nnyyzxjyhni)
Yamamoto Yusuke (http://www.mediafire.com/?nitymdmwnhw)
Shirota Yu (http://www.mediafire.com/?zymwxzqjdgu)
Nakamura Yuichi (http://www.mediafire.com/?2zmizy22mfw)



credit to king-kun

Hei
03-09-2009, 07:38 PM
Cool-up 24


http://img199.imageshack.us/img199/6580/cu24000img.th.jpg (http://img199.imageshack.us/i/cu24000img.jpg/)http://img188.imageshack.us/img188/9479/cu24b00tt.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/cu24b00tt.jpg/)



GACKT & Inoue Masahiro
http://img268.imageshack.us/img268/9181/cu24005im.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/cu24005im.jpg/)http://img199.imageshack.us/img199/2126/cu24004g.th.jpg (http://img199.imageshack.us/i/cu24004g.jpg/)

http://img268.imageshack.us/img268/29/cu24006g.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/cu24006g.jpg/)http://img39.imageshack.us/img39/3453/cu24007im.th.jpg (http://img39.imageshack.us/i/cu24007im.jpg/)

http://img268.imageshack.us/img268/5303/cu24009g.th.jpg (http://img268.imageshack.us/i/cu24009g.jpg/)http://img197.imageshack.us/img197/9628/cu24008g.th.jpg (http://img197.imageshack.us/i/cu24008g.jpg/)http://img19.imageshack.us/img19/3543/cu24010im.th.jpg (http://img19.imageshack.us/i/cu24010im.jpg/)

http://img35.imageshack.us/img35/8883/cu24011im.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24011im.jpg/)http://img15.imageshack.us/img15/8790/cu24012img.th.jpg (http://img15.imageshack.us/i/cu24012img.jpg/)

http://img8.imageshack.us/img8/7684/cu24014img.th.jpg (http://img8.imageshack.us/i/cu24014img.jpg/)http://img189.imageshack.us/img189/9893/cu24016img.th.jpg (http://img189.imageshack.us/i/cu24016img.jpg/)http://img39.imageshack.us/img39/4976/cu24017img.th.jpg (http://img39.imageshack.us/i/cu24017img.jpg/)



Sakamoto Shougo
http://img35.imageshack.us/img35/7624/cu24018ss.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24018ss.jpg/)http://img90.imageshack.us/img90/4938/cu24019ss.th.jpg (http://img90.imageshack.us/i/cu24019ss.jpg/)

http://img252.imageshack.us/img252/7056/cu24020ss.th.jpg (http://img252.imageshack.us/i/cu24020ss.jpg/)http://img35.imageshack.us/img35/4191/cu24021ss.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24021ss.jpg/)

With
Mizuta Kouki & Uehara Takuya
http://img44.imageshack.us/img44/5149/cu24022mkss.th.jpg (http://img44.imageshack.us/i/cu24022mkss.jpg/)http://img259.imageshack.us/img259/1968/cu24posterss.th.jpg (http://img259.imageshack.us/i/cu24posterss.jpg/)

Hei
03-09-2009, 07:43 PM
Kyo Nobuo
http://img16.imageshack.us/img16/4103/cu24b011kn.th.jpg (http://img16.imageshack.us/i/cu24b011kn.jpg/)http://img195.imageshack.us/img195/6046/cu24b012kn.th.jpg (http://img195.imageshack.us/i/cu24b012kn.jpg/)http://img523.imageshack.us/img523/1987/cu24b013kn.th.jpg (http://img523.imageshack.us/i/cu24b013kn.jpg/)

http://img80.imageshack.us/img80/6104/cu24b014kn.th.jpg (http://img80.imageshack.us/i/cu24b014kn.jpg/)http://img200.imageshack.us/img200/3572/cu24b015kn.th.jpg (http://img200.imageshack.us/i/cu24b015kn.jpg/)http://img193.imageshack.us/img193/230/cu24b016kn.th.jpg (http://img193.imageshack.us/i/cu24b016kn.jpg/)

http://img35.imageshack.us/img35/7052/cu24b017kn.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24b017kn.jpg/)http://img201.imageshack.us/img201/3234/cu24b018kn.th.jpg (http://img201.imageshack.us/i/cu24b018kn.jpg/)http://img143.imageshack.us/img143/9783/cu24posterkn.th.jpg (http://img143.imageshack.us/i/cu24posterkn.jpg/)




Wangan Midnight
Nakamura Yuichi & Kato Kazuki
http://img195.imageshack.us/img195/6124/cu24048kkdboysny.th.jpg (http://img195.imageshack.us/i/cu24048kkdboysny.jpg/)http://img11.imageshack.us/img11/3549/cu24049kkdboysny.th.jpg (http://img11.imageshack.us/i/cu24049kkdboysny.jpg/)


Summer Boys Collection
http://img171.imageshack.us/img171/255/cu24024summerboyscollec.th.jpg (http://img171.imageshack.us/i/cu24024summerboyscollec.jpg/)


Aiba Hiroki
http://img199.imageshack.us/img199/7651/cu24025aibah.th.jpg (http://img199.imageshack.us/i/cu24025aibah.jpg/)http://img265.imageshack.us/img265/4468/cu24026aibah.th.jpg (http://img265.imageshack.us/i/cu24026aibah.jpg/)http://img171.imageshack.us/img171/8099/cu24027aibah.th.jpg (http://img171.imageshack.us/i/cu24027aibah.jpg/)


Aoyagi Ruito
http://img5.imageshack.us/img5/779/cu24028ar.th.jpg (http://img5.imageshack.us/i/cu24028ar.jpg/)http://img196.imageshack.us/img196/5370/cu24029ar.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/cu24029ar.jpg/)http://img196.imageshack.us/img196/2255/cu24030ar.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/cu24030ar.jpg/)



Kamakari Kenta
http://img196.imageshack.us/img196/4297/cu24032kenken.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/cu24032kenken.jpg/)http://img90.imageshack.us/img90/5374/cu24033kenken.th.jpg (http://img90.imageshack.us/i/cu24033kenken.jpg/)


Sato Hisanori
http://img35.imageshack.us/img35/4022/cu24034sh.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24034sh.jpg/)http://img27.imageshack.us/img27/1955/cu24035sh.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/cu24035sh.jpg/)http://img27.imageshack.us/img27/4191/cu24036sh.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/cu24036sh.jpg/)

Hei
03-09-2009, 07:48 PM
Furukawa Yuta
http://img513.imageshack.us/img513/1/cu24037fy.th.jpg (http://img513.imageshack.us/i/cu24037fy.jpg/)http://img196.imageshack.us/img196/151/cu24038fy.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/cu24038fy.jpg/)http://img35.imageshack.us/img35/8986/cu24039fy.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24039fy.jpg/)



D-Boys
Usui Masahiro & Takahashi Ryuki
http://img196.imageshack.us/img196/9753/cu24053dboysumtr.th.jpg (http://img196.imageshack.us/i/cu24053dboysumtr.jpg/)http://img27.imageshack.us/img27/6819/cu24054dboysumtr.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/cu24054dboysumtr.jpg/)http://img194.imageshack.us/img194/9772/cu24055dboysumtr.th.jpg (http://img194.imageshack.us/i/cu24055dboysumtr.jpg/)

http://img27.imageshack.us/img27/7548/cu24057dboysumtr.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/cu24057dboysumtr.jpg/)http://img143.imageshack.us/img143/4727/cu24posterumtr.th.jpg (http://img143.imageshack.us/i/cu24posterumtr.jpg/)



Makita Tetsuya
http://img252.imageshack.us/img252/5075/cu24059dboysmt.th.jpg (http://img252.imageshack.us/i/cu24059dboysmt.jpg/)http://img23.imageshack.us/img23/6890/cu24058dboysmt.th.jpg (http://img23.imageshack.us/i/cu24058dboysmt.jpg/)


Hashimoto Taito
http://img22.imageshack.us/img22/6875/cu24061dboysht.th.jpg (http://img22.imageshack.us/i/cu24061dboysht.jpg/)http://img248.imageshack.us/img248/3767/cu24060dboysht.th.jpg (http://img248.imageshack.us/i/cu24060dboysht.jpg/)


Tsukamoto Takashi
http://img12.imageshack.us/img12/3025/cu24b03tt.th.jpg (http://img12.imageshack.us/i/cu24b03tt.jpg/)http://img35.imageshack.us/img35/1349/cu24b04tt.th.jpg (http://img35.imageshack.us/i/cu24b04tt.jpg/)http://img190.imageshack.us/img190/3132/cu24b05tt.th.jpg (http://img190.imageshack.us/i/cu24b05tt.jpg/)

http://img33.imageshack.us/img33/3002/cu24b06tt.th.jpg (http://img33.imageshack.us/i/cu24b06tt.jpg/)http://img190.imageshack.us/img190/3424/cu24b08tt.th.jpg (http://img190.imageshack.us/i/cu24b08tt.jpg/)

http://img188.imageshack.us/img188/7789/cu24b09tt.th.jpg (http://img188.imageshack.us/i/cu24b09tt.jpg/)http://img269.imageshack.us/img269/9629/cu24b10tt.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/cu24b10tt.jpg/)http://img297.imageshack.us/img297/7861/cu24postertt.th.jpg (http://img297.imageshack.us/i/cu24postertt.jpg/)




:dead1:Lười óa đi mất, vô đây down toàn bộ nhé MU (http://www.megaupload.com/?d=IIIH1O37) or MF (http://www.mediafire.com/?2n2lmvuozin)




credit to pali-mari

bam baby
03-09-2009, 08:29 PM
:be_eaten::be_eaten::be_eaten:

chạy vào rồi chạy ra :hehe:

Hei
03-09-2009, 09:04 PM
:crisp:chắc ko tìm đc "hàng" hợp gu nên chạy ra.

Hei
04-09-2009, 01:24 AM
Aiba Hiroki

:frozesweat:tình iu 1 thời



http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-013.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-013.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-014.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-014.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-015.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-015.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-018.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-018.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-001.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-001.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-002.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-002.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-003.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-003.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-004.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-004.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-005.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-005.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-006.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-006.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-007.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-007.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-008.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-008.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-009.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-009.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-010.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-010.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-011.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-011.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-012.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-012.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-016.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-016.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-017.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-017.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-019.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-019.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-020.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-020.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-021.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-021.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-022.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-022.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-023.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-023.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/th_AH-Prism-024.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/?action=view&current=AH-Prism-024.jpg)

Hei
04-09-2009, 01:25 AM
http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-047.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-047.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-025.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-025.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-026.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-026.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-027.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-027.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-028.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-028.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-029.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-029.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-030.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-030.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-031.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-031.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-032.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-032.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-033.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-033.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-034.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-034.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-035.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-035.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-036.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-036.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-037.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-037.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-038.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-038.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-039.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-039.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-040.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-040.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-041.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-041.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-042.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-042.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-043.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-043.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-044.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-044.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-045.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-045.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-046.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-046.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/th_AH-Prism-048.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/?action=view&current=AH-Prism-048.jpg)

Hei
04-09-2009, 01:32 AM
http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-049.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-049.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-050.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-050.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-051.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-051.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-052.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-052.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-053.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-053.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-054.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-054.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-055.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-055.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-056.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-056.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-057.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-057.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-058.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-058.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-059.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-059.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-060.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-060.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-061.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-061.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-062.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-062.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-063.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-063.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-064.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-064.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-065.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-065.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-066.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-066.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-067.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-067.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-068.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-068.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-069.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-069.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-070.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-070.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-071.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-071.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/th_AH-Prism-072.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/?action=view&current=AH-Prism-072.jpg)

Hei
04-09-2009, 01:33 AM
http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-073.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-073.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-074.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-074.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-075.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-075.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-076.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-076.jpg)



http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-077.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-077.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-078.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-078.jpg)


http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-079.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-079.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-back.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-back.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-front.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-front.jpg)http://i906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/th_AH-Prism-photo.jpg (http://s906.photobucket.com/albums/ac267/heian2/album%201/album%202/album%203/?action=view&current=AH-Prism-photo.jpg)

kei_itsumo
12-09-2009, 05:34 AM
:hehe: tình yêu 1 thời à??

Ốm thế??? không thích mấy. :hehe:

Hei
12-09-2009, 09:45 AM
:dead1:ủa, té ra hẻm biết xì-tai của hầu hết bọn zai J là tóc dài và ốm đói à.


:dead1: Pé nài bị "đá" là vì mấy cái pic Alice in wonderland:die_die: nhìn mợ ko chịu đc :dead1: ôi~~~~~~~~ nhớ thời ở Bright quá, mình mê cũng vì thế.

Hei
04-11-2009, 11:55 AM
http://img197.imageshack.us/img197/9324/s320x240tr.jpg (http://img197.imageshack.us/i/s320x240tr.jpg/)
Download links : Here (http://www.mediafire.com/download.php?ntmk0nzjoit)
Password : Mirei-chan's life


http://img195.imageshack.us/img195/7509/s320x240hg.jpg (http://img195.imageshack.us/i/s320x240hg.jpg/)
Download links : Here (http://www.mediafire.com/download.php?mjkqgyetjkz)
Password : Yamapi-2009





credit to renge64

kei_itsumo
05-11-2009, 11:48 AM
Tóc dài + ốm đói, chắc nay em đổi tông rồi, hồi đó cũng mê xì-tai này mê mệt. :hehe:

Ch9ác tại sau khi thấy ss introduced anh Taka nên đâm ra mê mấy ... chú có cơ bắp. TRòn tròn bầu bĩnh giống Tak-chan nữa.:hehe::hehe:

Hei
06-11-2009, 09:48 AM
JUNON 2009 December - Whole Magazine


http://img11.imageshack.us/img11/7431/s320x240i.png (http://img11.imageshack.us/i/s320x240i.png/)


* Koike Teppei

* TOKYO DOGS starring Oguri Shun & Mizushima Hiro

* Koike Teppei

* Mukai Osamu

* Toda Erika

* Sato Takeru + his CM

* Seto Koji

* Yamamoto Yusuke & Yamada Takayuki

* Inoue Mao & Okada Masaki

* Ichihara Hayato (growing up in JUNON)

* Aiba Hiroki

* Okada Masaki

* Sano Kazuma

* SPecial notebook with : Sato Takeru, Mizobita Junpei, Seto Koji, Tachibana Keita, Nishijima Takahiro, Daito Shunsuke, 65, Shirota Yuu, Nakamura Aoi, DAIGO, Miura Shohei, Wentz Eiji, Yamamoto Yusuke & Koike Teppei

* Miura Shohei

* Mizobita Junpei

* Nakamura Yuichi & Miura Shohei

* DAIGO

* Hey, Girls! 5

* Tachibana Keita

* w-inds

* Wentz Eiji

* Daito Shunsuke, Hayashi Kento & Ishida Takuya

* AAA's Nishijima Takahiro & Uno Misako

* Lead

* Harukawa Kyousuke & Aoyagi Shou

* Shinsengumi Lian
[MF whole MAG 176,23 MB] (http://www.mediafire.com/?yywnyqmymyj) || [MU whole MAG 176,23 MB] (http://www.megaupload.com/?d=F4Q7URJA)








credit to creamy-amande

yume_haru
28-05-2010, 12:31 AM
Mấy bạn cho hỏi, cái anh "Tokuyama Hidenori" có nằm trong JE k???
Đột nhiên thấy anh í cute quá ^"^ , mà hem bít gì về anh hết :loi:

Jisa
28-05-2010, 12:36 AM
^
sao ko google cho nhanh hả bạn :))
http://wiki.d-addicts.com/Tokuyama_Hidenori
http://en.wikipedia.org/wiki/Hidenori_Tokuyama
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B1%B1%E7%A7%80%E5%85%B8

yume_haru
28-05-2010, 02:16 PM
^"^ thanks bạn
Tại search trong google thì hem bít anh í có nằm trong JE k *_*