PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Ākāśagarbha BodhisattvaAcmagiro
08-10-2008, 01:11 PM
Lúc bấy giờ, quang tướng ánh sáng của đức Như Lai soi sáng thì đại chúng trong hội đều chẳng tự thấy mình, cũng chẳng thấy người khác. Tất cả các hình sắc đều diệt hết không còn là đối tượng của mắt. Họ chẳng có được hình mạo sắc tướng của thân mình và đối với sự chạm xúc cũng không đó, không đây và không trung gian. Tùy theo phương hướng nhìn thấy đều như vậy cả. Họ cũng lại chẳng thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú, địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Hết thảy đều không còn là đối tượng của mắt. Tai chẳng nghe tiếng, mũi chẳng ngữi hương, lưỡi chẳng biết vị, thân chẳng chạm biết, các pháp số của tâm cũng không sở duyên, đối với ngã và ngã sở khởi lên tướng nữa, cũng không tưởng sáu nhập phân biệt, chẳng thấy được những đại chúng từ nơi khác đến mà chỉ thấy ánh sáng đức Phật và ánh sáng ngọc. Ngọc ấy thuần dùng vô lượng báu Thích Ca Tỳ Lăng Già làm bao quanh. Ðịa vị của các đại Bồ tát trong chúng hội ấy lên đến Thập Trụ, được Thủ Lăng Nghiêm tam muội và Nhất sanh bổ xứ. Những Bồ tát ấy thấy tướng này rồi thì thân tâm yên ổn, chẳng kinh, chẳng sợ. Vì sao vậy ? Vì hiểu rõ pháp tướng tự tính chân thật và do ở Như đệ nhất nghĩa không. Số Bồ tát còn lại và chúng Thanh văn, trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Cưu ban trà, ngã quỉ, Tỳ xá già, Phú đơn na, Ca tra phú đơn na, người, chẳng phải người.v.v... thấy tướng này rồi đều kinh sợ, mê muộn. Lòng họ nhiễu loạn, đều chẳng thấy nhau, cũng không chỗ hỏi han, lòng tự suy nghĩ, chẳng biết vì duyên gì mà có tướng lạ lùng này, cũng lại chẳng biết là thần lực của ai.


Trên đây là trích đoạn kinh "Hư Không Tạng Bồ Tát", một đoạn mà tôi rất thích. Cái siêu hình tuyệt đối chẳng trông đợi nơi trí tuệ con người.

Bạn đọc có thể đọc hết kinh này tại đây

http://www.quangduc.com/kinhdien/84hukhongtang.html

makoto
08-10-2008, 06:43 PM
Cho tớ hỏi bác Acmagiro có nghiên cứu mật tông Tây Tạng không ạ ?

Acmagiro
09-10-2008, 11:45 AM
Tây tạng thì không nhưng có biết qua Mật tông Nhật Bản.

makoto
09-10-2008, 12:29 PM
Thế bác có tài liệu tiếng Việt không ạ ?
Tớ muốn xem thử ^.^
Chắc nó cũng lấy Kim Cương Thừa làm chủ đạo nhỉ ?

Acmagiro
09-10-2008, 12:54 PM
Nếu muốn thì bạn lên wikipedia tìm hiểu, từ khóa là Shingon (Chân ngôn), nếu đọc ja.wikipedia thì càng tốt.

Nó vẫn lấy Kim cang thừa làm chủ đạo, lấy đức Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá na) làm tôn chủ.
Bạn vào đây

http://youtube.com/aizensokubodai

Trang này có nhiều Chân ngôn, Đà La Ny có thể tham khảo.