PDA

View Full Version : Twister hem :">My Document
22-06-2009, 08:51 PM
:")
https://twitter.com/

Vào chơi nào mọi ng :">
:be_eaten:

My twt
http://twitter.com/Steeeezi

tinnygy
22-06-2009, 09:03 PM
My twitt ^^

http://twitter.com/tinnygy


Làm lâu rùi mà ít khi xài :))

Bé SORA
23-06-2009, 12:30 AM
Hem có khái niệm về blog. :loi::loi:

kei_itsumo
23-06-2009, 01:30 AM
my Twitt : Kei_itsumo (http://twitter.com/kei_itsumo) :crisp:

tinnygy
23-06-2009, 11:54 AM
Hem có khái niệm về blog. :loi::loi:

Thế mà cũng bay vào :be_eaten: