PDA

View Full Version : Otaku Animekitty_friends
28-05-2006, 02:58 PM
:gem35: OTAKU ANIME:gem35:

Mấy bàn có muốn biết thêm nhiều website về anime khống nếu thích thì hẩy bám vào mấy cái trang forum hoặc trang web nầy của anime và bàn có thể làm thành viên. Nhũng trang web, club và forum rất có nhiều chi tiết về anime và có tập chung với nhâu đều có dờ dất đàng quàn:gem33: :

Otaku Anime Concordia University

www.auburn.edu/edu/student_info/anime_manga

Auburn University Society of Anime and Manga

www.auburn.edu/edu/student_info/anime_manga


Bones Anime Club

www.freewebs.com/bonesainime

GMU Anime Club

www.zip.to/gmuanime

Mustang Anime Otaku

www.southwestmsu.edu/studentactivities/anime

North Virginia Anime Assosciation

www.animeclub.org

Ohio University Chillicothes Anime Club

www.oucweb.chillicothe.ohiou.edu/Student/Groups/Anime

Old Dominion University Anime Club

www.s4.invisionfree.com/oduac

Villanova University Japanise Anime Club

www.csc.villanova.edu/~vujac/

The End