PDA

View Full Version : [Truyền thuyết, thần thoại Hindu giáo] Lakshmiduongqua_8700
24-01-2011, 11:47 AM
Lakshmi
Tôi yêu thích các câu truyện về Hindu giáo từ rất lâu rồi. Tôi ko có tham vọng gì nhiều. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu về đạo Hindu thông qua các truyền thuyết về họ. Những gì đọc được và muốn dịch ra để mọi người xem thì tôi sẽ đem post. Nếu có điều kiện dịch nhiều, mong một ngày nào đó số lượng bản dịch của tôi có thể cho mọi người một khối lượng hiểu biết đáng kể về đạo Hindu.
Ai muốn tham gia dịch cùng tôi thì có thể pm qua hòm thư:
duongqua_8700@yahoo.com

Câu chuyện thứ 3 tôi muốn kể với các bạn là về 1 người phụ nữ. Tên cô là Lakshmi- Vợ của thần Visnu, một trong 3 vị thần tối cao của Ấn Độ giáo.
http://www.goddessaday.com/images/lakshmi.jpg
September 30th, 2007 by sabrina
I have such a wealth of Goddesses to choose from that it’s hard to decide who to choose. Let’s see, a wealth of Goddesses–how about a Goddess of wealth?
Lakshmi is the Hindu Goddess of wealth and beauty. She is the consort of Lord Vishnu, God of protection and preservation. She is depicted with four arms, two of which hold lotus flowers, and accompanied by two elephants. She is shown either sitting or standing, but always on a lotus, her sacred flower. The lotus is a very special flower–while it lives in the water, water rolls off its surface, leaving the flower untouched. Lakshmi and her lotuses remind us that, while we should enjoy the wealth and prosperity given by her, we should remain unchanged by them at our center.
Lakshmi is seen as an eight-fold Goddess, presiding over eight forms of wealth, all of which are necessary for a well-balanced life:
• Adi Lakshmi (prosperity in general)
• Dhanya Lakshmi (grain or food)
• Dhairya Lakshmi (courage and strength)
• Gaja Lakshmi (protection from evil)
• Santhana Lakshmi (family and children)
• Vijaya Lakshmi (victory and success)
• Vidhya Lakshmi (knowledge)
• Dhana Lakshmi (money)
Nguồn: www.goddessaday.com
Bản dịch:
Lakshmi là nữ thần của sự giàu sang và sắc đẹp. Bà là vợ của thần Visnu – Thần bảo hộ, một trong 3 vị thần tối cao của Ấn Độ. Bà được miêu tả là có 4 cánh tay, trong đó có 2 cánh tay cầm hoa sen, luôn theo bà là 2 con voi. Bà được mô tả bởi các tư thế ngồi hoặc là đứng, nhưng luôn ngự trên hoa sen, một loại hoa thần thánh. Hoa sen là một loại hoa rất đặc biệt, nó sống ở dưới nước, và dòng nước không thể khiến nó bị hư hại được. Lakshmi và những bông hoa sen của bà nhắc chúng ta nhớ rằng, sự giàu sang và thịnh vượng của chúng ta là do bà ban cho, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm điều này trong long.
Lakshmi năm trong tay 8 hình thái của sự giàu sang, thịnh vượng, tất cả đều rất cần thiết cho sự cân bằng của cuộc sống.
• Adi Lakshmi (Sự thịnh vượng nói chung)
• Dhanya Lakshmi (Thức ăn, lúa gạo)
• Dhairya Lakshmi (Sự can đảm và sức mạnh)
• Gaja Lakshmi (Bảo hộ con người khỏi quỷ dữ)
• Santhana Lakshmi (Bảo hộ cho gia đình và trẻ con)
• Vijaya Lakshmi (Chiến thắng và thành công)
• Vidhya Lakshmi (Trí tuệ và sự hiểu biết)
• Dhana Lakshmi (Tiền bạc)


108 cái tên của Lakshmi là:
Prakruti (Nature)
Vikruti (Multi Faced Nature)
Vidya (Wisdom)
Sarvabhootahitaprada (One Who Grants Universal Pleasures)
Shraddha (One Who Is Worshipped)
Vibhuti (Goddess Of Wealth)
Surabhi (The Celestial Goddess)
Paramatmika (The Omnipresent Goddess)
Vachi (One Who Has Nectar Like Speech)
Padmalaya (One Who Resides On The Lotus)
Padma (Lotus)
Shuchi (Goddess Of Purity)
Swaha (Auspicious)
Swadha (One Who Dispels Inauspiciousness)
Sudha (Goddess Of Nectar)
Dhanya (Personification Of Gratitude)
Hiranmayi (One Who Has Golden Appearance)
Nityapushta (One Who Gains Strength Day After Day)
Vibha (One Who Is Radiant Faced)
Aditi (One Who Has Radiance Like The Sun)
Deetya (One Who Answers Prayers)
Deepta (Flame Like)
Vasudha (Goddess Of Earth)
Vasudharini (Protector Of Earth)
Kamala (Lotus)
Kantha (Consort Of Lord Vishnu)
Kamakshi (Attractive Eyed Goddess)
Kamalasambhava (One Who Emerges From The Lotus)
Anugrahaprada (One Who Grants Good Wishes)
Buddhi (Goddess Of Wisdom)
Anagha (Sinless Or Pure Goddess)
Harivallabhi (Consort Of Lord Vishnu)
Ashoka (One Who Dispels Sorrows)
Amrutha (Goddess Of Nectar)
Deepa (Radiant Faced)
Lokashokavinashini (One Who Removes Worldly Troubles)
Dharmanilaya (One Who Establishes Eternal Law)
Karuna (Compassionate Goddess)
Lokamatri (Universal Mother)
Padmapriya (Lover Of Lotus)
Padmahasta (One Who Has Lotus Like Hands)
Padmakshya (One Who Has Lotus Like Eyes)
Padmasundari (Beautiful Like The Lotus)
Padmodbhava (One Who Emerges From The Lotus)
Padmamukhi (Lotus Faced Goddess)
Padmanabhapriya (Beloved Of Padmanabha – Lord Vishnu)
Ramaa (Pleaser Of Lord Vishnu)
Padmamaladhara (One Who Wears The Lotus Garland)
Padmini (Like The Lotus)
Padmagandhini (One Who Has Fragrance Like The Lotus)
Punyagandha (The Divine Perfumed Goddess)
Suprasanna (Compassionate Goddess)
Prasadabhimukhi (One Who Grants Boons And Wishes)
Prabha (Goddess With The Radiance Like The Sun)
Chandravadana (Moon Faced Goddess)
Chanda (Calm Like The Moon)
Chandrasahodari (Sister Of The Moon)
Chaturbhuja (Four Armed Goddess)
Chandrarupa (Beautiful Like The Moon)
Indira (Radiant Like The Sun)
Indusheetala (Pure Like The Moon)
Ahladajanani (Goddess Who Bestows Happiness)
Pushti (Goddess Of Health)
Shiva (Auspicious Goddess)
Shivakari (Embodiment Of Auspiciousness)
Satya (Truth)
Vimala (Pure)
Vishwajanani (Universal Mother)
Daridriyanashini (Remover Of Poverty)
Preeta Pushkarini (Goddess Who Has Pleasing Eyes)
Shanta (Peaceful Goddess)
Shuklamalambara (One Who Wears White Clothing)
Bhaskari (Dazzling Like The Sun)
Bilvanilaya (One Who Lives Under The Bilva Tree)
Vararoha (Goddess Who Bestows Wishes And Boons)
Yashaswini (Goddess Of Fame And Fortune)
Vasundhara (Daughter Of Mother Earth)
Udaranga (One Who Has A Beautiful Body)
Harini (One Who Is Deer Like)
Hemamalini (One Who Possesses Golden Garlands)
Dhanadhanyaki (One Who Bestows Wealth)
Siddhi (Protector)
Straina Soumya (Showering Goodness On Women)
Shubhaprada (One Who Grants Auspicious Things)
Nrupaveshvagathananda (One Who Lives In Palaces)
Varalakshmi (Granter Of Prosperity)
Vasuprada (Bestower Of Wealth)
Shubha (Auspicious Goddess)
Hiranyapraka (Amidst Gold)
Samudratanaya (Daughter Of The Ocean)
Jaya (Goddess Of Victory)
Mangala (Most Auspicious)
Devi (Deity Or Goddess)
Vishnuvakshah (One Who Resides In Lord Vishnu’s Chest)
Vishnupatni (Consort Of Lord Vishnu)
Prasannakshi (Lively Eyed)
Narayana Samashrita (One Who Seeks Refuge In Lord Narayana)
Daridriya Dhwamsini (One Who Eliminates Poverty)
Devlakshmi (Goddess)
Sarvapadravanivarini (One Who Dispels Unhappiness )
Navadurga (All Nine Forms Of Durga)
Mahakali (A Form Of Goddess Kali)
Brahma-Vishnu-Shivatmika (Goddess In The Form Of Brahma Vishnu Shiva)
Trikalagyanasampanna (One Who Is Aware Of Past, Present And Future)
Bhuvaneshwarya (Supreme Goddess Or Deity)