PDA

View Full Version : [Direct]Strawberry panicsongthan
20-08-2007, 08:08 PM
Full bộ là 26 tập .
thể loại : drama, Love-Romance, Yuri

vÌ là thể loại yuri nên st ko xem nên ko thể nhận xét phim này
Xem thêm thông tin tại http://animenfo.com/animetitle,3634,tzcbir,strawberry_pani.html


Episode 01.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2001.avi)
Episode 02.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2002.avi)
Episode 03.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2003.avi)
Episode 04.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2004.avi)
Episode 05.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2005.avi)
Episode 06.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2006.avi)
Episode 07.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2007.avi)
Episode 08.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2008.avi)
Episode 09.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2009.avi)
Episode 10.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2010.avi)
Episode 11.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2011.avi)
Episode 12.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2012.avi)
Episode 13.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2013.avi)
Episode 14.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2014.avi)
Episode 15.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2015.avi)
Episode 16.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2016.avi)
Episode 17.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2017.avi)
Episode 18.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2018.avi)
Episode 19.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2019.avi)
Episode 20.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2020.avi)
Episode 21.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2021.avi)
Episode 22.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2022.avi)
Episode 23.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2023.avi)
Episode 24.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2024.avi)
Episode 25.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2025.avi)
Episode 26.avi (ftp://anhkhoach.com/htdocs/anime/Strawberry%20panic/Strawberry%20Panic%20-%2026.avi)


user:songthan
pass:japanest.com