Lần này kiếm được cô PV kia có chịu PV bằng Eng hay Chi ko