Mình đánh dấu vào mục "Delete this post in the following manner" mà sao không xóa bài được vậy ? Bạn nói rõ hơn được không ?
PS : bài viết mình muốn xóa là bài của mình.