Mình cũng rất thích bác Yoshiki và sau đó đến bác Toshi