Ừ, ara biết mà, giả vờ thắc mắc thế, mà IP Việt Nam cũng chả được mấy đồng đâu.