Có những cái ko có! Main cũ, thiết bị ít biết đến!