mình tìm trên mạng nhiều lắm rùi mà không thấy, cái bài morning ở đầu đoạn với cái bài không lời đoạn nanami quay lại trường
học ấy,mong mọi người giúp đỡ . nghiền bài ý lắm lắm