Thấy 4rum hoạt động lại mừng quá (mặc dù lê lếch về hơi trễ...)